- 7 - Wijziging ambtenaren reglement en Arbeidsover eenkomsten- verordening. Benoeming lid Comm. tot Wering van Schoolverzuim Verhoging bedrag fraude- verzekering. bezetting en de bezoldiging van het ambtelijk personeel der gemeente Willemstad per 1 januari 1962, 1 januari 1963 en 1 januari 1964 overeen komstig de door burgemeester en wethouders overgelegde ontwerp-besluiten. Het Centraal Bureau inzake gemeenschappelijke behandeling van gemeen telijke personeelsaangelegenheden heeft geadviseerd enige wijzigingen aan te brengen in het Algemeen Ambtenarenreglement en de Arbeidsovereenkomsten verordening. Het betreft hier enige verbeteringen van de rechtspositie der ambtenaren met betrekking tot de doorbetaling van bezoldiging of loon tijdens ziekte. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad tot vaststelling van de veror dening tot wijziging van het reglement voor de ambtenaren in dienst der gemeente Willemstad en de verordening tot wijziging van de Arbeidsovereen komstenverordening voor de ambtenaren, in dienst der gemeente Willemstad, zulks met ingang van 1 mei 1964 en overeenkomstig de bij schrijven van 17 april 1964 no. 240, overgelegde ontwerp-wijzigingen van het Centraal Bureau inzake gemeenschappelijke behandeling van gemeentelijke personeels- aange le ge nhe de n In verband met het vertrek van de heer R.E. Kasteleijn uit deze ge meente, gepaard gaande met het ontslag als lid van de commissie tot wering van schoolverzuim, bevelen burgemeester en wethouders ter voorziening in deze vacature de volgende heren aans 1. T. van den Berg, 2. G. de Wit. Ha schriftelijke stemming blijkt dat de heer T.van den Berg 6 stemmen heeft verworven en de heer G. de Wit 1,. zodat de heer T.van den Berg is benoemd. Tot nu toe is onze gemeente bij de Frauderisico-onderlinge van Gemeen ten voor de geldelijke gevolgen van fraude enz. verzekerd tot een bedrag van f. 7.000, De kaswaarden onder berusting van de gemeente-ontvanger bedragen de laats tijd echter vaak aanzienlijk meer, vooral door de benodigde gelden voor de uitbetaling van de maandlonen. Mede op advies van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Ad viezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten stellen burgemeester en wet houders voor het verzekerde bedrag met ingang van 1 mei 1964 te verhogen tot f. 25.000, Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders het bedrag, waarmede in de verwaarborgings- regeling der F.O.G. wordt deelgenomen, te verhogen tot f. 25.000, zulks te rekenen met ingang van 1 mei 1964. Vaststelling Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voor- 23e en 24e wijz.stel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van de 23e en 24e der begroting wijziging der begroting 1963, alsmede de 4e wijziging der begroting 1963 en de 4e 1964 wijz. 1964. Wijziging salarisver ordening. Tot nu toe waren de salarissen van de leerling-ambtenaren afgestemd op de loonschalen volgens de Algemene Loonregeling Jeugdig Administratief Rijkspersoneel. - 8 -

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 50