4 - Ingekomen stukken. Uitkering ineens 1963, in den Bosch aan de heer Dekkers vroeg om het standpunt van het college van burgemeester en wethouders uiteen te zetten. Als wethouder zat de heer Dekkers in een dubbelrol. Spreker voelde dit als een pijnlijke aangelegen heid. De voorzitter zegt, dat de heer Dekkers eigenlijk fungeerde als toe hoorder. De heer W.J.Schuil merkt nog op, dat naar buiten de mening is gewekt, dat de heer Dekkers met het raadsvoorstel zou hebben ingestemd. De heer J.A.Dekkers zegt, dat bij de aanwijzing de zaak nader geaccentueerd had. moeten worden. Het zou nog beter zijn geweest, aldus spreker, dat hij buiten de commissie zou zijn gebleven. De aanwijzing is waarschijnlijk ge beurd, omdat het voorstel een commissie aan te wijzen door hem werd voor gesteld. Rekening houdende met de opmerking in de eerste alinea worden de notulen van de vergadering van 3 december 1963 zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. a. een schrijven van Gedeputeerde Staten dd. 24dec63, G.nr. 77550, regelende de bezoldiging van de wethouders; b. een schrijven van Gedeputeerde Staten dd. 18dec63, G.nr. 76670, regelende de uitkering in verband met nacalculatie "trend" over het jaar 1963 c. een schrijven van Gedeputeerde Staten dd. 4dec63, G.nr. 6588I, waarbij goedkeuring wordt verleend aan het raadsbesluit trt - aankoop van een perceel bouwland in het uitbreidingsplan Helwijk van Dr. de Mooij d. een schrijven van Sedeputeerde Staten dd. 8jan64, G.nr. 77.740, waarbij goedkeuring wordt verleend aan het raadsbesluit tot wijziging van de wachtgeldregeling e. een schrijven van Gedeputeerde Staten dd. 8jan64, G.nr. 77.739, waarbij goedkeuring wordt verleend aan het raadsbesluit tot wijziging van het ambtenarenreglement; f. een schrijven van Gedeputeerde Staten dd. 8jan64, G.nr. 77.924, waarbij goedkeuring wordt verleend aan het raadsbesluit tot verkoop van een perceeltje bouwgrond aan de heer J. de Ruiter; g. een schrijven van Gedeputeerde Staten dd. 24dec63, G.nr. 72742, waarbij goedkeuring wordt verleend aan het raadsbesluit tot wijziging van de gemeente-begroting 1963 (12e wijziging); h. een schrijven van Gedeputeerde Staten dd. 24dec63, G.nr. 76533, waarbij ^°®j^eurin£ worti'fc verleend aan de 16e wijziging van de gemeente-begroting i. een schrijven van Gedeputeerde Staten dd. 24dec63, G.nr. 77242, waarbij goedkeuring wordt verleend aan de 17e wijziging van de gemeente-begroting De stukken worden zonder hoofdelijke stemming voor kennisgeving aangenomen. In verband met de nacalculatie van de "trend" wordt aan de rijksambte naren over 1963 een uitkering ineens verleend van 0,2$ naar de t-sestand op 1 december 1963 Bovendien wordt aan deze ambtunrren een uitkering ineens verleend over 1963 ter compensatie van de nadelen, die zijn ontstaan doordat enkele bepalingen van de Wet Pensioenmaatregelen 1963 pas *p 1 januari 1964 in werking treden.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 4