- 6 - Vergoeding per lokaal en per kleuter 1963 en voor schot over 1964 t.b.v. heide kleu terscholen. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voor stel van burgemeester en wethouders: 1. het bedrag van de definitieve vergoeding, als bedoeld in art. 75» vierde lid, der Kleuteronderwijswet over 1963 vast te stellen als volgt: Wijziging Verplaatsings kostenveror dening. Wijziging salarisver ordening. a. ten behoeve van het bestuur van de Christelijke kleuterschool "Prinses Beatrix" op: vergoeding per lokaal 2g- x f. 955,f. 2.387,50 vergoeding per kleuter: 26,6 x f. 14»90 f. 396,34 b. ten behoeve van het schoolbestuur van de Christelijke kleuter school "Prinses Marijke" op: vergoeding per lokaal x f. 955»f* 3*342,50 vergoeding per kleuter: 51»3 x f. 14>90 f. 7^437 2. a. aan het bestuur van de Christelijke kleuterschool "Prinses Beatrix" over 1963 alsnog te betalen een bedrag van f. 387»50 wegens vergoeding per lokaal en een bedrag van f. 40,74 wegens vergoeding per kleuter; b. aan het bestuur van de Christelijke kleuterschool "Prinses Marijke" over 1963 alsnog te betalen een bedrag van f. 542,50 wegens vergoeding per lokaal en van dit schoolbestuur terug te vorderen een bedrag van f. 114,83 wegens teveel genoten ver goeding per kleuter. 3. het bedrag van het voorschot, bedoeld in art. 75» vierde lid, der Kleuteronderwijswet, over het jaar 1964 vast te stellen als volgt: a, ten behoeve van het bestuur van de Christelijke kleuterschool "Prinses Beatrix" op: vergoeding per lokaal 2^ x f. 955,f. 2.387,50 vergoeding per kleuter: 26,6 x f. 14,90 f. 396,34 b. ten behoeve van het bestuur van de Christelijke kleuterschool "Prinses Marijke" op: vergoeding per lokaal 3J- x f. 955,f. 3.342,50 vergoeding per kleuter: 51,3 x f. 14,90 f. 764,37. Het Centraal Bureau inzake gemeenschappelijke behandeling van gemeen telijke personeelsaangelegenheden heeft geadviseerd enige wijzigingen aan te brengen in de Verplaatsingskostenverordening. Het betreft hier enkele verbeteringen van de rechtspositie der ambtenaren. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad tot vaststelling van de ver ordening tot wijziging van de Verplaatsingskostenverordening voor het per soneel in dienst der gemeente Willemstad met ingang van 1 april 1964 overeenkomstig de door het Centraal Bureau inzake gemeenschappelijke be handeling van gemeentelijke personeelsaangelegenheden ingediende ontwerp- wijziging. In verband met de invoering van de werkclassificatie moeten de funktie-aanduidingen van het personeel openbare werken uit de salarisver ordeningen worden geschrapt, zoals blijkt uit het schrijven van Gedepu teerde Staten van Noord-Brabant d.d. 8 april 1964G.nr. 85486, He afd. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad tot vaststelling van de ver ordeningen tot wijziging van de verordening tot regeling van de vaste - 7 -

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 49