- 4 - Medewerking ex art. f2 l.o.wet 1920 t.b.v. de H.C.S. Medewerking ex art. f2 l.o.wet 1920 H.C.S. Ontslag en benoeming gemeentelijke lijkschouwer. De voorzitter zegt hierover kontakt te zullen opnemen met de inspekteur van het brandweerwezen en deelt nog mede dat de huidige commandant, de heer G,Sjerp, wil aftreden. Het zal moeilijk zijn een opvolger te vinden, die teamgeest kan kweken. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad de uurvergoeding bij brand te bepalen op een bedrag van f. 5, Bij schrijven van f maart 1964 heeft het bestuur van de Vereniging voor Hervormd Christelijk Schoolonderwijs, alhier, om medewerking ex artikel f2 der Lager Onderwijswet 1920 verzocht voor het aanbrengen van een aantal voorzieningen in het schoolgebouw, bestaande uit; a. de inrichting van een nieuwe hoofden-, bestuurs- en schoolartsen kamer, en b. het aanbrengen van luxaflex aluminium jaloezieën voor de ramen der leslokalen. De redenen van het verzoek zijn, dat men door de verbouw van de school een nieuwe hoofdenkamer heeft gekregen en het gewenst is, dat deze van passen de meubelen dient te worden voorzien. De aanschaf van luxaflex aluminium jaloezieën voor de ramen der leslokalen dienen om het zonlicht tegen te houden, daar bij te fel licht de leer lingen hiervan grote hinder ondervinden, terwijl een totale verduistering van het gymnastiek-speellokaal als resultaat heeft, dat dit lokaal tevens als film- en projectielokaal dienst kan doen. Daar door het aanschaffen van de meubelen voor de hoofdenkamer en de jaloe zieën voor de leslokalen de normale eisen, te stellen aan het onderwijs, niet worden overschreden, stellen burgemeester en wethouders de raad voor de gevraagde medewerking te verlenen en een crediet beschikbaar te stellen tot een totaalbedrag van f. 3.417,56. De inspektrice van het lager onderwijs heeft bij schrijven van 13 maart 1964 een goedkeurend advies verstrekt. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders. Bij schrijven van 25 maart 1964 heeft het bestuur van de Vereniging voor Hervormd Christelijk Schoolonderwijs, alhier, om medewerking ex arti kel 72 der Lager Onderwijswet 1920 verzocht voor het aanschaffen van een oliehaard met aansluiting op de centrale olieleiding t.b.v. de hoofden-, bestuurs- en schoolartsenkamer. Aangezien de huidige elektrische verwarming niet voldoende is en de kamer vochtig blijft, stellen burgemeester en wethouders de raad voor om over eenkomstig het goedkeurend advies van de inspektrice van het lager onder wijs de gevraagde medewerking te verlenen en voor dit doel een bedrag van f. 1.300,te voteren. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders. Bij besluit van burgemeester en wethouders van 19 maart 1956 werd tot gemeentelijk lijkschouwer aangewezen de plaatselijke geneesheer dokter G.W.T.Steenbeek. Ingevolge het bepaalde in artikel 29 i der Wet op de lijkbezorging mag de gemeentelijke lijkschouwer aan de overledene of aan de moeder van een doodgeboren kind de laatste twee jaren geen genees-, heel- of verloskundige raad of bijstand hebben verleend. - 5 -

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 47