- 2 - Zonder hoofdelijke stemming "besluit de raad tot voorlopige vaststelling van het door het college van "burgemeester en wethouders ingediende ontwerp-plan. Afschaffing In een raadsbesluit van de gemeente Utingeradeel wordt aan alle gemeente- gemeentebesturen in Nederland verzocht er bij de Minister van Binnenland classificatie, se Zaken met klem op aan te dringen, dat de gemeente-classificatie zo spoedig mogelijk wordt afgeschaft. Wat betreft de overwegingen, vermeld in het raadsbesluit der gemeente Utingeradeel, zijn burgemeester en wet houders het volkomen eens. Het college stelt de raad dan ook voor aan het verzoek van de raad der gemeente Utingeradeel te willen voldoen en overeenkomstig het ontvangen besluit bij de Minister van Binnenlandse Zaken op afschaffing van de gemeente-classificatie aan te dringen. De heer W.J.Schuil had liever gezien, dat het college van burgemeester en wethouders een voorstel had gelanceerd om de gemeente-classificatie voor het gemeentepersoneel af te schaffen. Zo'n besluit zal wel worden ge schorst, maar dan volgen we in elk geval de pioniers, die ons zijn voor gegaan. De voorzitter zegt dat de gemeente-classificatie onrechtvaardig is. Ver dwijning er van kan niet uitblijven. Het afschaffen heeft geen nut omdat prompt schorsing van het raadsbesluit volgt. De heer W.J.Schuil is van mening dat de raad door het nemen van een beslui tot afschaffing van de gemeente-classificatie duidelijker stelling neemt. De heer G.N. de Lint is van mening dat er steeds weer op gehamerd moet worden, totdat de afschaffing een feit is. De voorzitter zegt dat de adhesie-betuigingen legio zijn. Heel veel ge meenten doen er aan mee. De raad kan later nog tot afschaffing besluiten, indien er bv. vodr 1 januari 1965 geen resultaat wordt geboekt. De heer W.J.Schuil kan hiermede akkoord gaan. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders bij de Minister van Binnenlandse Zaken op afschaffing van de gemeente-classificatie aan te dringen. Onder overlegging van een verzoekschrift van de plaatselijke commis sie van de padvindsters- en kaboutergroep en een exploitatie-overzicht voor het jaar 1964 van bedoelde groep, stelt het college van burgemeester en wethouders de raad voor alsnog een startsubsidie ad f. 200,beschik baar te stellen en het subsidie voor 1965 en volgende jaren te bepalen op f. 100,per jaar. Tot op heden hebben de meisjespadvindsters geen financiële steun van gemeentewege gevraagd, de zeeverkenners en welpen daarentegen wel. Laatst genoemden hebben in 1963 een startsubsidie van f. 100,ontvangen, ter wijl op degemeentebegroting 1964 een bedrag van f. 100,werd uitgetrokken als subsidie. Het college acht het redelijk en billijk dat de meisjesgroepen eenzelfde financiële bijdrage uit de gemeentekas ontvangen als de jongensgroepen. In aanmerking nemende de belangstelling, die van de zijde van de jeugd ook voor de meisjesgroepen bestaat, meent het college dat de gemeente deze tak van jeugdwerk zeker moet stimuleren en steunen. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders aan de plaatselijke padvindsters- en Subsidie padvindsterr en kabouters- groep. - 3 -

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 45