Notulen van de vergadering van de raad der gemeente Willemstad, gehouden op dinsdag 9 juni 1964 te 19-30 uur ten gemeentehuize. Voorzitter: de edelachtbare heer P.B.Bouman Jr. Sekretaris: de weledele heer K.Dane. Aanwezig de leden: J.A.Dekkers, C.P.Koekkoek, A. de Wit, A.A.Kamp, Gr.N. de Lint, H.Grootenboer en W.J.Schuil. Opening, Na het uitspreken van het ambtsgebed opent de voorzitter de vergade ring en heet de leden hartelijk welkom. De voorzitter is dankbaar dat veel raadsleden aanwezig waren in Zevenbergen, waar een forum-avond is gehouden door de gespreksgroepen, die het rapport aan de rand van de randstad bespreken. U hebt getoond, aldus de voorzitter, dit gesprek belangrijk te vinden. Het is voor de verschillende gemeenten inderdaad van groot belang om tot een samenspraak te komen. De voorzitter deelt mede dat er 's middags een vergadering is geweest van het W.E.B. Ook deze vergaderingen zijn belangrijk voor de streek. Achter het front zijn zich dingen aan het voltrekken, die van grote waarde kunnen zijn. Binnenkort zal een openbare vergadering van de raad worden gehouden, waarin het struktuurplan van de drie provinciëndam zal warden besproken. De voorzitter heeft ir. Schut bereid gevonden naar Willemstad te komen om een explicatie te geven. De streekpers heeft reeds een verdienstelijk verslag gegeven van het werk. Aangezien er veel belangstelling van het publiek wordt verwacht, zal de vergadering niet in de raadzaal worden gehouden, maar in de zaal van gebouw "Irene". Partiële her- Burgemeester en wethouders bieden een ontwerp-partiële herziening aan ziening rege- van de regeling t.a.v. de bebouwing van de kom der gemeente. Bij de partiële ling bebouwing herziening zijn betrokken een aantal percelen aan de zuid-oostzijde van de kom der Achterstraat. De herziening is nodig om de mogelijkheid te scheppen dat gemeente. ter plaatse een aantal bejaardenwoningen kunnen worden gebouwd en een twee tal bungalows. Bovendien is gedacht aan een parkeerterrein, waarvan sprake is in het jaohthavenplan. Dit agendapunt is in de vergadering van 6 februari 1964 ook aan de orde geweest. Het werd toen aangehouden om het plan nader te bezien i.v.m. de situering van het parkeerterrein. Nadat in de informele raadsvergadering van 20 maart 1964 de heer ir. J.Margry, stedebouwkundige der gemeente, een toelichting op de diverse uitbreidingsplannen had gegeven, gaven de raads leden het college van burgemeester en wethouders in overweging het ontwerp plan ongewijzigd aan de raad aan te bieden. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor het ontwerp-plan ongewijzigd vast te stellen. De heer W.J.Schuil is van mening dat het plan geaccepteerd kan worden onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat het parkeerterrein verdwijnt zodra dit mogelijk is. De voorzitter zegt dat in het parkeerterrein niet veel geld zal worden ge ïnvesteerd. Zodra een andere parkeergelegenheid kan worden gevonden, kan het terrein bijv. worden gebruikt voor woningbouw. De heer A, de Wit merkt op dat er ook plantsoen van zou kunnen worden ge maakt. - 2 -

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 44