- 4 - De heer Schuil meent dat het motel er nog lang niet staat, omdat er ook nog andere plannen "bestaan ten aanzien van het verkeerseiland. Hij acht het zaak, dat aan deze kant van de sluizen de boel zo gauw moge lijk van de grond komt. Hij vindt het verder wenselijk dat het bureau Manhave zijn plannen kenbaar maakt aan de Deltadienst van de Rijkswater staat, omdat deze dienst voorlopig het beheer over dit gebied heeft. Naar aanleiding van de jachthaven leest de voorzitter een gedeelte voor uit een brief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, waaruit blijkt dat de jachthaven voor Willemstad van primair belang wordt geacht. Er is, aldus spreker, toegezegd dat het plan voor aanleg van een jachthaven in Willemstad in 1964 in aanmerking zou komen voor IncoretsubsidieDit is echter opgeschort. De heer Dekkers zegt, dat uit een onofficiële inlichting, gegeven door ambtenaren van het Ministerie van Ekonomische Zaken, reeds bleek dat Willemstad in 1964 niet meer in aanmerking komt voor deze subsidie. Daar zou spoedig een brief over komen. De voorzitter vraagt aan de raad of zij er van overtuigd is, dat alles gedaan moet worden om de rekreatieve bestemmingen ten uitvoer te brengen en of zij het niet noodzakelijk vindt hieromtrent binnenkort een pers conferentie te houden. De heer Schuil zegt dat dit zo gauw mogelijk moet gebeuren. De voorzitter voelt er veel voor om te zijner tijd het Drie Provinciën- struktuurplan, samen met de auteurs hiervan, te bespreken in een openbare raadsvergadering, te houden in gebouw Irene, zodat iedereen hierbij kan zijn. De raadsleden zijn het hiermede volkomen eens. Aangezien er verder niets meer aan de orde issluit de voorzitter de vergadering. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Willemstad van De sekretaris, P^"^02rzitter

Raadsnotulen

Willemstad: Notulen gemeenteraad, 1927-1995 | 1964 | | pagina 43