Notulen. - 3 - Het a.s. najaar hopen we het nieuwe sportveldencomplex achter de Konin gin Wilhelminalaan in gebruik te kunnen nemen. Dat in 't bijzonder de voetbal- en korfbalvereniging reikhalzend uitzien naar dit moment, laat zich begrijpen. Wij gunnen de jeugd van Willemstad, die op het gebied van de sportakkomodatie niet bepaald verwend is, deze belangrijke aanwinst van heler harte. Er zijn reeds onderhandelingen geopend om te komen tot de bouw van een kleedruimte met sanitaire voorzieningen door vrijwilligers in vrije tijd. Van harte hopen we, dat ook met de aanleg van de nieuwe jachthaven spoedig kan worden begonnen. Door het ingenieursbureau van der Mast uit Gorkum wordt de laatste hand gelegd aan een bestedingsgereed plan, dat ho- penlijk binnen afzienbare tijd Uw vergadering zal bereiken. De besprekingen tussen de verschillende Departementen terzake van het jachthavenplan ver lopen naar onze mening wel wat traag, waarbij als lichtpunt zij vermeld, dat de onmisbare subsidie van het Incoret de Commissie voor Re- kreatie en. Toerisme) verzekerd lijkt» IntGrdGpartGniGïitaiG Moge 1964 dezelfde prettige samenwerking in onze vergadering te zien geven als het afgelopen jaar. We behoeven het echt niet altijd met elkaar eens te zijn, maar ons werk behoeft daar bepaald niet onder te lijden. In de altijd lezenswaardige artikelen van Mr. Agter in het maandblad van de Partij van de Arbeid "De Gemeente", las ik onlangs het volgende: "Wij leven in de politiek zo loodzwaar. We tillen soms te zwaar aan onszelf en onze principes. Humor, die aan de ene kant afstand neemt, maar anderzijds een vaak veel doel- treitender-wapen is dan loodzware ernst, geeft."in wezen diepte aan het poli tieke debat en heeft de merkwaardige dubbelwerking, dat zij enerzijds de ver schillen en tegenstellingen tussen mens en beginselen duidelijk accentueert, maar anderzijds de voor democratische samenwerking zo noodzakelijke basis van inzicht in de betrekkelijkheid van eigen formulering en realisatie van die beginselen helder in het daglicht stelt en zo de mogelijkheid opent tot ons aller ideaalconstructief regeren" Tegen de achtergrond van deze visie roep ik U allen op in waarachtige eensgezindheid en hechte teamgeest Uw werk in 1964 te verrichten. Op het personeel der gemeentedat ik hartelijk dank voor zijn medewer king gedurende het afgelopen jaar, doe ik tevens een dringend beroep om zich dit jaar met alle kracht in te zetten voor het ?/erk in dienst der gemeente, aa de ijver en toewijding, die U ontplooit, een voorbeeld zijn voor anderen. Met het gebed, dat God U en Uw gezinnen wil zegenen en met de wens, dat Hij Uw werk tot een zegen stelle voor onze gemeente, verklaar ik deze eerste vergadering in het nieuwe jaar voor geopend. De voorzitter heet de leden hartelijk welkom en hoopt op een goede vergade- Naar aanleiding van de notulen van de vorige vergadering merkt de heer W.J.Schuil op, dat onderaan op blz. 15 staat vermeld: "Vervolgens wordt een commissie uit de raad benoemd". Het woord benoemd met worden vervangen door "aangewezen". Verder zou uit de notulen moeten blijken, dat de heer Dekkers meegegaan is als vertegenwoordiger van het college van burgemeester en wethouders. De heer J.A.Dekkers brengt naar voren, dat dit laatste in de vorige vergade ring zo niet gesteld werd. De heer G.N. de Lint zegt, dat de suggestie van de heer Schuil een gevolg is van het feit, dat de voorzitter van de commissie voor de uitbreidingsplannen in den Bosch A

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 3