- 11 - Spreker heeft gehoord dat door de sekretaris en gemeente-personeel het hek, dat toegang geeft tot het perceel grasland hij de heer B. Dane, is geblokkeerd en dat er zachtjes uitgedrukt herrie is geweest. Ik vraag IJ nu voorzitter, aldus de heer de Lint, is het nu de gemeente waardig om het recht op deze manier aan zich te trekken Spreker zegt nog, dat het er hem helemaal niet om gaat of de gemeente nu al of niet in zijn recht staat, maar dat het hem om de esthetische kant van de zaak gaat. De voorzitter zegt, dat deze zaak zoveel facetten heeft, dat er van de zijde der gemeente een jurist in is betrokken, met wie burgemeester en wet houders nog deze week een onderhoud zullen hebben. Wat recht is, aldus de voorzitter, dat zal gebeuren. De heer Dekkers zegt dat er een geschil was over het voortgezet gebruik. Betrokkene is er, aldus spreker, schriftelijk van in kennis gesteld, dat het ons verwonderde, dat er kunstmest was gezaaid. Hierop is echter geen reaktie ontvangen, zodat over is gegaan tot blokkering. De heer Koekkoek zegt dat er aan deze zaak twee kanten zijn. Enerzijds, aldus spreker, is er door de pachter afstand gedaan van alle rechten, an derzijds is er tijdens de overname-procedure een briefje geschreven aan de heer Dane, dat voortgezet gebruik toegestaan zou worden. Het is voor hem :.iiet zonder meer duidelijk, dat het recht aan de kant van de gemeente is. De voorzitter zegt, dat deze hele zaak zeer nauwkeurig zal worden onder zocht en dat de raad nog nader zal worden geïnformeerd. Nadat de raad zonder hoofdelijke stemming heeft besloten dat het punt "Rekreatie" in besloten vergadering zal worden behandeld, sluit de voor zitter het openbare gedeelte van deze vergadering. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Willemstad van De voorzitter De sekretaris, V

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 39