- 9 - Ook vindt spreker dat het hele uitbaggeren van de Kerksloot op een belachelijke manier is gebeurd. Het ware toch in elk geval dienstig ge weest, aldus de heer Schuil, betere middelen van vervoer te gebruiken. De nu gebruikte wagens waren helemaal niet geschikt en werden bovendien veel te vol geladen, zodat er zeer veel overlast van werd ondervonden. Dit was naar de mening van de heer Schuil niet allemaal en tenminste niet in deze mate noodzakelijk geweest. De voorzitter betreurt met de heer Schuil de gang van zaken. Hij verklaart dat hij, toen hij voor het eerst na zijn ziekte weer door de Singel liep, bijzonder is geschrokken. Hij had heel graag gezien, dat er een andere stortplaats voor de bagger was gevonden. Hij had gedacht dat er bij de Deltawerken wel ergens een plaats was geweest waar de bagger had kunnen worden gestort. De heer Schuil zegt echter, dat ze bij de Deltadienst helemaal geen prijs stellen op deze bagger. De heer Kamp zegt dat hij uit de mond van de aannemer had gehoord, dat met het uitbaggeren van de Kerksloot was gestopt, omdat de centen op waren. De voorzitter meent, dat de aannemer een grapje heeft willen maken. Verder zegt de voorzitter dat men zich moet realiseren dat het aanleggen van riolering ergens een zekere overlast geeft. Hij meent verder dat het nog wel jaren kan duren voordat de Landpoortstraat helemaal goed is. De heer de Lint zegt, dat dat wel mee zou vallen als ze tenminste maar apparaten gebruikten om het zand goed aan te stampen. De heer Dekkers zegt dat deze apparaten inderdaad zijn gebruikt en de heer Hartmans voegt hieraan toe, dat ze deze apparaten niet overal mogen ge bruiken van de WaterleidingmaatschappijDeze maatschappij is, in verband met de slechte toestand van het binnennet in Willemstad, bang dat dan veel buizen het zullen begeven. De heer de Lint zegt, dat hij al eens in de raad lovende woorden heeft uit gesproken aan het adres van de aannemer, omdat deze indertijd in de Land- poortstraat een doorgang vrij liet voor het verkeer. Maar, aldus de heer de Lint, deze goede gedachten zijn niet gebleven. Hij vindt het onbegrijpelijk zoals deze aannemer werkt. Dikwijls wordt er op 3 of 4 plaatsen tegelijk gewerkt, terwijl nergens iets klaar gemaakt wordt. Spreker wijst er hierbij op, dat in de Jan van Glymesstraat na werkzaam heden de straat half open lag, terwijl er zelfs nog geen waarschuwingslamp bij stond. Dit laatste is levensgevaarlijk, aldus de heer de Lint. De heer Hartmans zegt, dat het werk van de aannemer misschien een verwarde indruk maakt, maar dat komt doordat bij bepaalde werkzaamheden soms niet alle personeel nodig is, zodat deze dan weer ergens anders gaan werken. Voor wat betreft de diepe put in de Jan van Glymesstraat verklaart hij, dat dit ook hem verraste, toen hij in de buurt kwam, maar dat hij toen onmid dellijk opdracht heeft gegeven deze put vol te storten met zand, hetgeen inmiddels ook gebeurd is. De voorzitter zegt, dat do aannemer ook te zorgen heeft voor een goede afbakening, omdat dit anders levensgevaarlijke situaties kan scheppen. De heer de Wit zegt, dat er bij het dempen van de sloten allerlei rommel in wordt gegooid, zoals gaas, boomstammen en afval. Naar mijn weten, aldus spreker, behoort er anders niets in als zand. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt De heer Kamp merkt op, dat de aannemer tegen de mensen zegts "Als jullie nog rommel hebben, gooi het er dan maar in". De heer Schuil zegt, dat de gemeente-architekt er op heeft toe te zien, dat al die rommel er niet in komt. - 10 -

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 37