De voorzitter zegt, dat hij het met dit laatste eens is. Er zal hier voor opdracht worden gegeven. Overigens is hij van oordeel, dat er moet worden gewacht op de aanleg van de provinciale weg. De heer Schuil vraagt zich af waarom het gemeentelijke belang moet worden opgehangen aan de provinciale weg. Hij meende, dat er indertijd door de heren Dekkers en de Lint was voorgesteld om een parallelweg aan te leggen of om een voetpad te huren. Hij vindt het niet juist dat men blijft wachten op de aanleg van de provinciale weg. Of, zo vraagt de heer Schuil, zijn er misschien financiële bezwaren De voorzitter zegt, dat er inderdaad financiële bezwaren zijn. Overigens zouden burgemeester en wethouders kunnen proberen een voetpad te huren over de grond van de heer Oostdijk, terwijl er misschien ook nog een mogelijk heid zou zijn over de schoolbrug. Plan Achter- De voorzitter stelt voor dit punt te bespreken op dinsdag 9 juni 1964» straat. omdat dit punt ook voorkomt op de agenda voor deze avond. Iedereen is het hiermede eens. Rioleringsplan De voorzitter nodigt allereerst de heer Hartmans uit hierover iets te en bestratin- zeggen, gen. De heer Hartmans zegt, dat men met het uitbaggeren van de Kerksloot is ge stopt om tijdig de straten schoon te hebben voor de dodenherdenking op 2e Pinksterdag. Sindsdien is er niet weer aan begonnen, omdat we niet weten waar we met de bagger moeten blijven, aldus de gemeente-architekt. Maar het zal definitief worden afgewerkt nadat de riolering in de Achterstraat en de Grimhoek klaar is. Voor wat betreft de revisie van de Groenstraat zegt de heer Hartmans, dat de tekening nog niet klaar is, maar dat dit wel klaar kan zijn voor de raads vergadering van 23 juni a.s. Verder zegt de heer Hartmans, dat hij, wat betreft de bestrating van de Voorstraat, nog op kan merken dat de keinn hiervoor er nog niet zijn. Ze zullen waarschijnlijk zeer binnenkort komen en daar zal toch op moeten wor den gewacht, We kunnen toch moeilijk, aldus de heer Hartmans, de Voorstraat opbreken voordat de nieuwe keien er zijn. Overigens verwachtte hij dat tegen de tijd van de wielerronde de Voorstraat en de Landpoortstraat wel klaar zullen zijn. De voorzitter zegt, dat hij het belangrijker vindt dat de straten goed zijn voor de toeristen dan voor de wielerronde. De heer de Wit vraagt waarom men de Kerksloot niet droog heeft laten staan. Dan had men direkt na Pinksteren weer kunnen beginnen en dan was de bagger flink opgedroogd, zodat vervoer dan ook minder narigheid op zou leveren. Bovendien had men dan, aldus spreker, de kosten van het opnieuw leegpompen van de Kerksloot kunnen besparen. De heer Hartmans zegt, dat dat laatste niet zo duur is. Het meeste water loopt zonder meer weg, zodat men maar weinig meer behoeft te pompen. De heer Schuil vindt het fijn dat het eerste gedeelte van de Landpoortstraat nu opnieuw gestraat is, maar begrijpt niet waarom de rest niet is gebeurd. Het lijkt er op, aldus spreker, dat de Belgen met meer égards worden behan deld dan de eigen inwoners van Willemstad. Zoals het nu is, is het wel erg bar. Daar moet np korte termijn iets aan gebeuren. De heer Schuil zegt verder, dat hij de verklaring van de gemeente-architekt dat er geen plaats meer is voor de bagger onbevredigend vindt. Dat had de architekt van te voren moeten bekijken.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 36