- 7 - Ontsluiting Folke Berna dottelaan. De voorzitter zegt, dat de begrotingswijziging voor de kosten van het bouv/rijp maken van de Poortweide nog niet is goedgekeurd. Als de goedkeu ring wordt ontvangen, dan zal meteen het mes er in worden gezet. De heer de Lint vindt dat het lang duurt, want deze zaak is op 3 december 1963 reeds in de raad geweest. De sekretaris zegt, dat dit inderdaad zo is geweest, maar dat de begrotings wijziging op 6 februari 1964 raad is geweest en dat deze op 7 februari 1964 is opgestuurd naar Gedeputeerde Staten. De heer Schuil vraagt of, als de goedkeuring binnenkomt, het plan dan be- stedingsklaar ligt. De heer Hartmans zegt dat dit inderdaad het geval is. De voorzitter zegt, dat het wachten hier alleen maar verband houdt met het feit dat er nog 3 woningen in aanbouw zijn. De heer Schuil vindt het toch bijzonder jammer, dat er nog vrijwel niets gebeurd is. De vrachtauto's, die de materialen voor de bouw aanvoerden, konden nauwelijks op de bouwplaats komen, terwijl er zelfs één vrachtauto van de weg is gezakt, aldus nog steeds de heer Schuil. De heer Hartmans zegt, dat er met de bouw reeds was begonnen, voordat de goedkeuring op de verbetering van de Folke Bernadottelaan afkwam. De heer Schuil blijft van mening, dat er iets aan had kunnen worden gedaan, zo nodig in eigen beheer. De heer Hartmans zegt, dat er al iets gebeurd is, namelijk het instorten van klei aan de vestkant. De heer de Lint is bang dat, nu de klei zonder meer is gestort, alles weg zal spoelen. V/as het niet veel beter geweest, aldus spreker, als er eerst een damwand was geslagen De heer Hartmans is van mening, dat het wegspoelen vrel mee zal vallen en zegt dat de taluds bekleed zullen worden met klei en dat er dan gras inge zaaid zal worden. De heer Schuil spreekt de hoop uit dat alles in orde zal komen en de heer de Lint blijft van mening, dat het zonder een damwand niet gaat. Ontsluiting Folke Berna dottelaan De voorzitter stelt voor de kwestie van de ontsluiting van de Folke Bernadottelaan naar aanleiding van het schrijven Aran de heren Maris, van der Wal, den Hollander en Bom in aansluiting op het voorgaande punt te be- i.v.m. kwestie handelen. Iedereen kan hiermede instemmen. Oostdijk. De voorzitter zegt, dat dit punt al Arrij uitvoerig is besproken bij de in gekomen stukken en dat hij er verder niet veel meer Aran wil zeggen. Hij "vindt het toch nodig, dat de mensen ergens dienstverlenend tegen elkaar optreden. Het is ook niet prettig voor burgemeester en wethouders. De heer Maris heeft in i960 grond gekocht van de gemeente en toen was er een uitweg. Het straatje wat er ligt is zelfs nog door 'e gemeente gelegd. De heer Maris is verplicht de heer Bom uitweg te geven, zulks in tegenstelling tot de heer Oostdijk, die wettelijk gezien zelfs een recht heeft om de afsluiting te plaatsen. Dit wil echter helemaal niet zeggen, aldus nog steeds de voorzitter, dat ik het juist vind, wat de heer Oostdijk doet, want het recht kan soms zelfs een zeer groot onrecht zijn. De heer Schuil Arindt, dat er toch iets moet gebeuren. Het is al met al wel een zeer kinderachtige zaak, maar spreker "vindt, dat er vanwege de gemeente toch iets aan moet worden gedaan. Verder zegt de heer Schuil dat het bijzonder wenselijk is dat er een draai- mogelijkheid komt in de Folke Bernadottelaan. De auto's kunnen er nu "vrij wel niet keren. - 8 -

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 35