- 6 - Hij geeft toe, dat de kwestie van een toegangsweg moeilijker en langduri ger kan zijn. Er moet echter een oplossing mogelijk zijn. Hij vindt het bijzonder jammer dat er nog geen antwoord is ontvangen. Hij is bereid hierover op korte termijn nog omstandig te spreken. Het is een onbevredi gende zaak. Er is wel bereidheid de heer Sneep te helpen op voor hem acceptabele wijze. Men moet niet alles wat de planologische dienst doet in een kwaad daglicht stellen. De heer Schuil zegt, dat er hier naast planologische zaken ook gemeente lijke belangen liggen. Er moet een oplossing komen, die voor allen aan vaardbaar is. De voorzitter belooft hierover in de vergadering van 9 juni a.s. meer te zeggen. Woningbouw De voorzitter zegt, dat de bouw van de 12 woningen van het contingent Helwijk. 1963 is gegund aan aannemer Bakker uit Roosendaal. Deze heeft echter op 5 april 1964 een nieuwe begroting opgemaakt met hogere bedragen, zulks in verband met de gestegen loon- en materiaalkosten per 1 januari 19&4» Betrokkene heeft echter op een bouwvergadering begin mei medegedeeld, dat hij liever wilde afzien van de bouw van de woningen in Willemstad en in Hooge- en Lage Zwaluwe, zulks ter vermindering van zijn risico. Op 13 mei is echter, na overleg met architekt Nelissen, een andere aannemer gevon den, die zowel de woningen van het contingent 1963 als van het oontingent 1964 zou willen bouwen, namelijk de bouwmaatschappij N.V. Velma te Wouw. De inschrijving van deze maatschappij is op de dag van ontvangst onmiddel lijk doorgestuurd naar 's-Hertogenbosch en er is daarbij gevraagd zo spoe dig mogelijk toestemming te geven tot gunning van de woningen. De aannemer kan dan op zeer korte termijn beginnen met de bouw. Wethouder Dekkers plaatst de opmerking dat de bouwmaatschappij N.V. Velma pas een nieuwe maatschappij is, die nog geen enkele woning heeft gebouwd. De heer Schuil vraagt wat de heer Dekkers met deze opmerking bedoelt. Wilt IJ soms twijfel wekken, aldus spreker. Dat is niet mijn bedoeling, zegt de heer Dekkers. De heer Schuil zegt dan, dat de heer Dekkers deze opmerking beter achterwege had kunnen laten. De voorzitter is het met de heer Schuil eens. De heer Dekkers zegt nogmaals, dat het niet zijn bedoeling is geweest om twijfel te wekken. Mede in aansluiting op het vorige punt vraagt de heer de Wit of er bouwrijpe grond genoeg is om alle nog te bouwen woningen inderdaad te kun nen bouwen. De voorzitter zegt dat dit wel mogelijk zal zijn. De woningen zullen dan zo langs het Steenpad worden gebouwd, dat er gemakkelijk provisorisch een weg kan worden gelegd. Verder zegt de voorzitter, dat het ontwerp-uitbreidingsplan Helwijk momen teel ligt bij de Commissie voor Gemeentelijke Uitbreidingsplannen. Wij verwachten op korte termijn de goedkeuring te zullen ontvangen. Er is reeds aan een ingenieursbureau opdracht gegeven een plan te maken voor het bouw rijp maken. De heer de Wit zegt, dat het dan zaak is een aannemer te nemen, die bekwaam is om de riolering aan te leggen en om het terrein bouwrijp te maken. Dit is, aldus spreker, indertijd in het eerste gedeelte van Helwijk maar slecht gebeurd. Bouwrijp maken Poortweide en Helwijk. - 7 -

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 34