- 5 - Burgemeester en wethouders wilden dit echter liever aan de andere kant, er is toen zelfs voorlopig een rooilijn vastgesteld. Had men nu niet mogen verwachten, dat Burgemeester en wethouders pal zouden staan achter het verzoek van de heer Sneep U moet, aldus spreker, zeer snel een op lossing voor deze zaak zien te vinden. Het belang van de heer Sneep en ook het gemeentelijk belang eist een snel optreden. De voorzitter vraagt aan de heer Schuil of hij met de tegenwoordige midde len van vervoer een afstand van 2 km. tussen bedrijf en woonhuis van zo overwegend belang acht. De heer Schuil vindt dit inderdaad niet. Maar hij vraagt zich af waarom de heer Sneep nu juist naar Helwijk moet. Zou de toekomstige 3© kern niet veel geschikter zijn voor industrievestiging Wij vinden, aldus spreker, dat deze hele zaak door de heren van de Planologische Dienst wel erg op de spits wordt gedreven. Als het op deze manier moet dan komt hier nooit iets tot stand. De heer Sneep als dynamisch man moet mede in het belang van de gemeente op korte termijn worden geholpen. De heer de Wit vindt Helwijk helemaal geen hoek voor een bedrijf en vindt dat er ook te weinig ruimte is voor dergelijke bedrijven. De voorzitter zegt, dat industrievestiging in Helwijk geen onoverkomen- lijke bezwaren met zich meebrengt. Ook volgens onze stedebouwkundige is het goed mogelijk dit industrieterrein met een groengordel te scheiden van de woonwijk. De heer de Lint zegt, dat men dan precies hetzelfde effect krijgt als bij vestiging van het bedrijf tegen de boomgaarden, dicht bij de stad. Hij vindt het bezwaar, dat het silhouet van Willemstad wordt bedorven, bijzon der ver gezocht. Van buiten de stad kan men Willemstad door de windschermen van de boomgaarden niet eens meer zien. U weet de mening van de planologische dienst, aldus de voorzitter. De heer Grootenboer zegt, dat de bouwvergunning in de raadsvergadering van 3 december 19&3 verleend na lange besprekingen. Er is toen door U ge zegd, aldus spreker, als we een vergunning geven aan de heer Sneep dan is het hek van de dam, want dan zullen er nog veel meer komen. En nu wilt U ook voor anderen in Helwijk een industrieterrein reserveren. De heer Schuil stelt het college de vraag: Waarom zegt U niet dat Gedepu teerde Staten niet van plan zijn te voldoen aan het verzoek van de raad Kunt U nu niet zo eerlijk zijn om te zeggen dat U de heer Sneep niet kunt helpen Met Helwijk is de heer Sneep niet gediend, dat duurt allemaal nog veel te lang. De heer Koekkoek zegt, dat het college van burgemeester en wethouders toch moeilijk verweten kan worden, dat zij nalatig is geweest, als de zaak al 4 maanden in Den Bosch is. Er moet eerst een besluit van Gedeputeerde Sta ten komen, er is officieel nog niets bekend. De heer Schuil interrumpeert met de opmerking, dat hij een hele lijst met nalatigheden van het college van burgemeester en wethouders voor zich heeft. U bent hier niet direkt nalatig geweest, aldus spreker, maar officieus weet IJ wat de beslissing van Gedeputeerde Staten is en U spreekt het niet uit, dat zou ik U kunnen verwijten. De heer Kamp vraagt of, als de beslissing nog 1 jaar wegblijft, burgemees ter en wethouders dan ook rustig af blijven wachten. De voorzitter zegt dat moet worden gezocht naar een modus. Er is in Helwijk een gelegenheid gecreëerd en dat behoeft helemaal niet lang te duren. Als er vandaag een verzoek ex artikel 20 der Wederopbouwwet wordt ingediend, dan kan het gebouw zeer spoedig geplaatst worden. - 6 -

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 33