- 3 - 12. Een schrijven van Gedeputeerde Staten d.d. 8 april 1964,0.nr. 85.487» waarbij goedkeuring wordt verleend aan het raadsbesluit tot vaststel ling van de verordening, regelende de werkclassificatie en prestatie beloning; 13. Een schrijven van Gedeputeerde Staten d.d. 4 maart 1964» G.nr. 78.000, waarbij goedkeuring wordt verleend aan het besluit tot het toekennen van een uitkering ineens over het jaar 1983» 14. Een schrijven van Burgemeester en Wethouders van Roosendaal ca. d.d. 25 februari 1964» waarbij een exemplaar toegezonden wordt van het goedgekeurde raadsbesluit tot het aangaan van een gemeenschappelijke re geling terzake van de vleeskeuringsdienst. Haar aanleiding van het schrijven van de heren Maris, van der Wal, den Hollander en Bom vraagt de heer de Lint of het nu werkelijk zo moeilijk is deze zaak te regelen. Het is toch ongehoord, dat mensen in onze gemeenschap geen enkele uitweg hebben. Bij de grondverkoop aan de heer Bom is door de toenmalige burgemeester de belofte gedaan, dat er zeer spoedig een ontslui- tingsweg zou komen. Al is Uw naam anders voorzitter, deze belofte moet worden ingelost. De voorzitter veronderstelt, dat de belofte van burgemeester van der Hooft zijn grond vond in toezeggingen van het provinciaal bestuur tot het spoedig aanleggen van een nieuwe provinciale weg. Over deze kwestie ben ik tot schamens toe bij provinciale waterstaat geweest om letterlijk te schreeuwen om haast te maken met de ontsluiting, aldus de voorzitter. Hij vindt het echter wel bijzonder erg, dat de bewoners van de Folke Berna- dottelaan elkaar zo weinig tegemoet willen komen. Wat hier gebeurt, is volwassen mensen toch niet waardig. Overigens is het nu zo ver, dat provin ciale waterstaat een inkoper heeft gestuurd om de gronden bij minnelijke schikking aan te kopen. Ik hoop, aldus de voorzitter, dat dit zal gelukken, maar als er onteigening nodig zou zijn, dan kan de verwezenlijking nog weZ. enige tijd op zich laten wachten. Een door de gemeente aan te leggen parallelweg vindt hij geen oplossing, Wij hebben al vanaf 1956 gewacht, nu kunnen we nog wel even wachten. De heer Dekkers zegt, dat bij een bezoek aan provinciale waterstaat op 15 april 1964 bleek, dat men daar wachtte op antwoord op een brief van 30 september 1963 aan de Stichting Menno van Coehoorn over een stuk grond, dat bij deze stichting in beheer is. Er is toen door provinciale waterstaat beloofd haast te maken met de zaak en dat is nu ook inderdaad gebeurd. De heer de Wit zegt, dat hij het in de 1e wijziging van de begroting voor het dienstjaar 1964 genoemde bedrag van f. 381.342,57 voor het riolerings plan niet begrijpt. Bij de aanbesteding was ingeschreven voor ongeveer f. 295.000,en dat zou een heel stuk boven de begroting liggen. De gemeente-architekt verklaart dat het bedrag van f. 295.000,alleen betrekking had op de riolering en dat in het bedrag van f. 381.342,57 mede de kosten van bestrating zijn begrepen. Verder zegt de heer de Wit dat uit dezelfde begrotingswijziging blijkt, dat er voor bouwrijp maken van het uitbreidingsplan Helwijk in 1963 f. 9.790,41 is uitgegeven. Wat is er voor dat geld eigenlijk gebeurd De gemeente-architekt meent, dat het hier hoofdzakelijk betreft de kosten van de trottoirs voor de 8 C.N,V.-woningen en de 8 woningwetwoningen, die in 1963 klaar zijn gekomen. - 4 -

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 31