n - 2 - Wotulen, Naar aanleiding van de notulen van de vorige vergadering vraagt de heer Schuil in hoeverre hij de terminologie van de wijziging van de Alge mene Politieverordening rekening is gehouden met de gemaakte opmerkingen als voorkomen op bladz. 5 van de notulen. De voorzitter antwoordt, dat hier zoveel mogelijk rekening mee is gehouden. De heer Schuil vraagt verder naar aanleiding van het gestelde op bladz. 6 of de voorzitter al iets nader kan zeggen over de bereidheid van de gemeen te Fijnaart om de centrale stortplaats in haar gemeente te herbergen. De voorzitter antwoordt, dat hij hierover nog niets naders mee kan delen. Vanwege de gemeente Fijnaart is alleen en mondelinge toezegging gedaan. Do heer Kamp vraagt of er al iets naders bekend is over de bouw van de schaapskooi. De voorzitter antwoordt, dat aan de stichting Menno van Coehoorn toestem ming is gevraagd deze te mogen plaatsen op bastion II. Hierna worden de notulen onveranderd vastgesteld. Ingekomen 1. Een schrijven d.d. 21 maart 1964 van de heren P.C.Bom, P.den Hollander, stukken. J.van der Wal on C.Maris, inzake de ontsluiting van de Folke Bernadotte- laan; 2. Een schrijven van Gedeputeerde Staten d.d. 19 februari 1964» G.nr. 82672, waarbij goedkeuring wordt verleend aan het raadsbesluit tot wijziging van het ambtenarenreglement; 3. Een schrijven van Gedeputeerde Staten d.d. 19 februari 1964»G.nr. 82713» waarbij goedkeuring wordt verleend aan het raadsbesluit tot het vast stellen van het crediet in rekening-courant; 4» Een schrijven van Gedeputeerde Staten d.d. 8 april 1964» G.nr. 82799» waarbij goedkeuring wordt verleend aan de 3e wijziging van de begroting 1964; 5. Een schrijven van Gedeputeerde Staten d.d. 8 april 1964» G.nr. 82797» waarbij goedkeuring wordt verleend aan de 1e wijziging van de begroting 1964; 6. Een schrijven van Gedeputeerde Staten d.d. 19 februari 1964»G.nr. 82709» waarbij goedkeuring wordt verleend aan de 18e wijziging van de begroting 19631 7. Een schrijven van Gedeputeerde Staten d.d. 19 februari 1964»G.nr. 82710, waarbij goedkeuring wordt verleend aan de 19© wijziging van de begroting 19635 8. Een schrijven van Gedeputeerde Staten d.d. 19 februari 1964»G.nr. 82711, waarbij goedkeuring wordt verleend aan de 20e wijziging van de begroting 1963; 9. Een schrijven van Gedeputeerde Staten d.d. 19 februari 1964»G.nr. 82712, waarbij goedkeuring wordt verleend aan de 23e wijziging van de begroting 1963; 10. Een schrijven van Gedeputeerde Staten d.d. 19 februari 1964»G.nr. 76440, waarbij goedkeuring wordt verleend aan het raadsbesluit tot verkoop van een perceel bouw-grond aan de heer H.L.Munters 11. Een schrijven van Gedeputeerde Staten d.d. 18 maart 1964» G.nr. 85.488, waarbij goedkeuring wordt verleend aan het raadsbesluit tot wijziging van het ambtenarenreglement; - 3 -

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 30