Ik heb gemeend, dat ik in dit nieuwjaarsverslag enkele cijfers en feiten niet mocht onthouden, al wil ik daarbij generlei aanspraak maken op volledigheid. Ik zou thans een enkele blik willen werpen in de toekomst. In de weini ge jaren, die ons nog scheiden van de realisering van de Deltawerken, zal op all© fronten hard gewerkt moeten worden, willen we straks de boot niet mis sen. Vóór alle dingen zal daarbij nodig zijn, dat we geloof hebben in de toekomst. We kunnen n(5g zoveel mooie plannen lanceren, zónder dit geloof kunnen we alleen maar de mooiste plannen frustreren. Willen we de eerstkomen de jaren niet alleen bedacht zijn op de ogenblikkelijke behoefte aan wonin gen, maar ook diligent zijn t.a.v, de te verwachten belangstelling voor bouw in de vrije sektor vanuit de Westhoek en de Rotterdamse agglomoratiedan zullen we met voortvarendheid moeten overgaan tot aankoop van nieuwe bouw grond. Het is - dacht ik - beter bijtijds de gronden in bezit te hebben dan straks "neen" te moeten verkopen. Als hiervoor een versnelde vaststelling van het uitbreidingsplan in hoofdzaak noodzakelijk is, dan zullen daartoe de nodige stappen moeten worden ondernomen. Willemstad mag tot geen enkele prijs de dupe worden van mogelijke moeilijkheden tussen buurgemeenten. Men zal - dacht ik - ook in den Bosch bezwaarlijk de aspiraties van Willemstad - woon- en rekreatiegemeente - als te veeleisend kunnen betitelen. De aanwijzing zo straks van een lid en plaatsvervangend lid in de con- tactraad van de Stichting Welvaartsbevordering West-Brabant, alsmede het binnenkort te verwachten struktuurplan van de belangengemeenschap "De Drie Provinciëndam" moge aan de toekomstige ontwikkeling van onze gemeente als woon- en rekreatiegemeente mede bevorderlijk zijn. Met het oog op bovengenoemde ontwikkeling zou men kunnen stellen, dat een kleine gemeente als Willemstad, wat apparatuur betreft, eigenlijk te klein is om de millioenenplannen voor de toekomst volledig aan te kunnen. Wie vandaag, zoals Uw voorzitter, zoekend en tastend een weg moet trachten te vinden in het labyrint van overheidsinstanties om overal te pleiten voor het goed recht van zijn gemeente en haar toekomst, die voelt wel eens het gemis van een figuur, die zich speciaal kan wijden aan de public relations, Waar deze figuur echter niet haalbaar is - kostbaar zou hij ongetwijfeld ook zijn - zal Uw voorzitter zelf het public relationswerk moeten blijven ver richten. Maar dan zal het apparaat, dat het gemeentebestuur ten dienste staat, ook aan redelijke eisen moeten voldoen. In dit verband denk ik aan de hoognodige uitbreiding van de dienst openbare werken, één van de vele zaken, waarmede Uw vergadering in de loop van dit jaar zal worden geconfronteerd. Méén bouwgrond in de toekomst met alle voorzieningen daaraan verbonden, eisen uitbreiding van het technisch apparaat. Ten aanzien van de bouw van woningwet- en premiewoningen voor de eerst komende jaren hebben de gemeenten Dinteloord, Hooge en Lage Zwaluwe. Klundert, Standdaarbuiten en Willemstad zich in het afgelopen jaar met elkaar verbon den om te komen tot gezamenlijke bouw onder één architekt en één aannemer. Met deze samenbundeling, die inzekere zin in de nood geboren is, zal voer de toekomst een continuïteit in de woningbouw niet alleen verzekerd zijn, maar zal ook het telken jare terugkerende gevecht om de woningen gebouwd te krij gen tegen de daarvoor vastgestelde curveprijs tot het verleden gaan behoren. Het valt overigens te betreuren, dat t.a.v. de volkswoningbouw onze eigen aannemers voor jaren uitgeschakeld lijken. Het gemeentebestuur heeft deze kwestie met de betrokken aannemers besproken, die volledig begrip toonden voor de ontstane situatie, en daarbij als hun mening uitspraken, dat ze niet langer bereid waren woningen te bouwen tegen een veel te lage prijs,

Raadsnotulen

Willemstad: Notulen gemeenteraad, 1927-1995 | 1964 | | pagina 2