Notulen van de vergadering van de raad der gemeente Willemstad, gehouden op dinsdag 2 juni 1964 te 19.30 uur ten gemeentehuize. Voorzitter: de edelachtbare heer P.B.Bouman Jr. Sekretaris: de weledele heer K.Dane. Aanwezig de leden: J.A.Dekkers, C.P.Koekkoek, A. de Wit, W.J.Schuil, A.A.Kamp, G.N. de Lint en H.Grootenboer. Na het uitspreken van het ambtsgebed opent de voorzitter de vergade- Opening. ring, heet de leden hartelijk welkom en hoopt op een goede vergadering. Hierna worden de volgende inwoners, die na de laatste raadsvergadering zijn overleden, staande herdacht t.w.: Jacoba de Looze-Matthijsse66 jaar; Gerrit Jacobus van der Flier, 8 dagen; Andreas Reeders, 69 jaar; Cornelis Dingeman Strootman, "J6 jaar; Gerrit Arie Maliepaard, 67 jaar; Hermanus Leendert van de Ree, 17 jaar; Cornelis van Hal, 74 jaar. Hierna vraagt de heer Schuil het woord en vraagt de volgende motie van orde, ondertekend door de heren G.N. de Lint, H.Grootenboer, A. de Wit, A.A.Kamp en W.J.Schuil, in stemming te willen brengen: "De ondergetekenden, raadsleden, stellen voor op grond van art. 12, lid 2, van het reglement van orde voor de raad van de gemeente Willemstad: Van de bij schrijven d.d. 25 mei 1964 aan de Raad der gemeente gerichte convocatie worden behandeld de punten 1, 2 en 3» waarna wordt overgegaan tot de behandeling van de punten 1 t/m 9, vervat in het door onderteke naars aan het College van Burgemeester en Wethouders gericht schrijven, gedateerd 19 mei 1964 Na punt 9 van bedoelde brief dienen te volgen de punten Rondvraag en Sluiting", De heer Schuil merkt hierbij nog op, dat de raadsleden geen bezwaar hebben tegen behandeling in een besloten vergadering van punt 9 van eerder bedoel de brief. Hierna brengt de voorzitter deze motie in stemming. De heren A. de Wit, G.N. de Lint, H.Grootenboer, W.J.Schuil en A.A.Kamp stemmen v<5<5r en de heren J.A.Dekkers en C.P.Koekkoek blanco. De agenda van de openbare vergadering bestaat nu verder uit de volgende punten: 1. Industrievestiging Sneep; 2. Woningbouw Helwijk; 3. Bouwrijp maken Poortweide en Helwijk; 4. Ontsluiting Folke Bernadottelaan; 5. Plan Achterstraat; 6. Rioleringsplan, waaronder baggerwerk Kerksloot, straatwerk Landpoort- straat, algemene revisie van de Groenstraat en stratenplan van de Voorstraat 7. Herstel havenmuur in de gemeentehaven; plan tot uitvoering; 8s Ontsluiting Folke Bernadottelaan i.v.m. kwestie Oostdijk. Schrijven aan de raad gericht door Maris, v.d.Wal, den Hollander en Bom. - 2 - w

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 29