- 4 - Laten we eerst het nodige afbreken, te beginnen met het huis van P.Oosters en verder een aantal schuren. Spreker is bovendien van mening dat het parkeerterrein beter aan de andere zijde van de Achterstraat kan worden gepland, zo mogelijk achter de daar ge projecteerde bebouwingsstrook. De heer Schuil acht de aanleg van een parkeerterrein, mede met het oog op de te stichten jachthaven, van zeer veel belang, in ieder geval zal tot 1968 parkeerruimte gevonden moeten worden. Na 1968 valt te overwegen of de par keerruimte overgebracht moet worden naar de buitendijkse gronden ten oosten van Willemstad. In verband met vorenstaande opmerking van de heer Schuil geven de raadsleden het college van burgemeester en wethouders in overweging het ontwerp-plan ongewijzigd aan de raad aan te bieden. De heer Schuil dankt de voorzitter voor het initiatief om deze infor mele vergadering te houden. Spreker heeft het buitengewoon op prijs gesteld dat de planologische problemen van Willemstad in een vergadering als deze besproken en toegelicht zijn. Ook de heer de Lint meent dat vergaderingen als deze waardevol zijn.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 28