- 3 - Nu is Helwijk een nederzetting met vrijwel uitsluitend arbeidersbe volking. In de jaren 1967 - 1968 kan echter een stormachtige ontwikkeling verwacht worden. Wordt daarmede voldoende rekening gehouden Zijn we wel op de goede weg met een uitbreidingsplan dat maximum voor 10 jaren geldt De heer Margry zegt dat Willemstad in de eerste plaats een wooncentrum is voor de eigen bevolking en daarnaast een woonforensen gemeente, zoals bijv. W ouw Over het verloop van de industriële ontwikkelingen bij Dintelsas valt in dit stadium nog weinig te zeggen. In verband met de vrij korte geldigheidsduur van een uitbreidingsplan, meent spreker dat het opstellen van een struktuurplan belangrijk kan zijn. Dit plan mist echter een wettelijke basis. Het door Gedeputeerde Staten op te stellen streekplan kan in verband daarmede voordelen bieden. De heer Schuil vraagt of er ook gedacht is aan bedrijven die aan de water sport geparenteerd zijn. De heer Margry zegt dat watersportbedrijfjes en scheepswerfjes in het rekre- atieplan ingepast kunnen worden. Met betrekking tot het ontwerp-plan Helwijk zegt de heer Margry, dat hij is uitgegaan van het gegeven dat we hebben in de eerste aanzet van een vroeger plan. Afronding van het plan is nodig en zal plaats vinden door een nieuw aan te leggen verbindingsweg tussen de Zoomseweg en Willemstad. De geplande weg moet tevens het verder uitgroeien van Helwijk voorkomen. Het nieuwe plan Helwijk is gemengd van opzet met een leefbaar klimaat, waar bij ook gedacht is aan enige ruimte voor openbare gebouwen en kleine indus triële bedrijven. Aan de groenvoorziening is ruime aandacht besteed. De aanwezige waterloop krijgt een positieve taak als waterpartijVanaf de nieuwe verbindingsweg is een direkte toegangsweg gepland naar het centrum- punt in Helwijk. De heer Schuil vraagt of nok gedacht is aan een winkelcentrum. De heer Margry wijst op de plan-kaart enige punten aan waar winkelcomplexen toegelaten zijn. De heer de Lint vraagt naar het aantal woningen dat Helwijk kan bevatten. De heer Margry zegt dat gerekend is met een maximum van 1500 inwoners. De heer Schuil zegt in te stemmen met de paarse vlek op de plan-kaart, waar kleinere Industriële bedrijven toegelaten zijn en hoopt dat spoedige reali sering mogelijk zal zijn, zodat de gemeente niet meer geconfronteerd behoeft te worden met problemen zoals het "bouwplan Sneep". Spreker meent dat ook voor een goede ontsluiting moet worden gezorgd. De heer de Lint wijst op de zich bijna overal voordoende verkeersmoeilijk heden en vraagt zich af of de straten en paden niet te smal zijn gehouden. De heer Margry zal dit detail nog nader bezien. Met betrekking tot het bebouwingsplan Achterstraat zegt de heer Margry dat ter plaatse gedacht is aan de bouw van een bescheiden aantal kleinere huisjes en een klein open terreintje, dat parkeergelegenheid biedt voor lang-parkeerders De heer de Lint zegt dat hij bij de behandeling van dit plan in de laatste raadsvergadering een van de opponenten is geweest. Spreker meent ook nu nog dat het plan aanvechtbaar is. Als het plan in deze vorm uitgevoerd wordt, krijgen we ter plaatse een opsluiting, die niet bereikbaar is. De toegang tot de Achterstraat vanuit de Landpoortstraat is veel te smal. - 4 - 1 t,

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 27