- 2 - Een zeer belangrijk facet bij de planologie is wel bij de ruimtelijke ordening zo regelend op te treden, dat geen bijzondere spanningen optreden in het kader van wonen, werken en rekreëren. Willemstad kan door zijn ligging aan aantrekkelijk vaarwater - tussen een aantal steden - en goed bereikbaar via de toekomstige verbindingswegen belangrijke rekreatieve ontwikkelingen tegemoet zien. De struktuur rond Willemstad is gunstig. Het komt te liggen aan een rondweg, die begint bij Breda en die loopt via Etten, Zevenbergen, Klundert, Willem stad, Dinteloord, Steenbergen naar Bergen op Zoom. Willemstad kan naast de rekreatieve sfeer van de oude stad en de daarom gelegen groengordel ook een aantrekkelijke woongelegenheid bieden voor allochtonen en autotochtonen. Als illusie moeten wij echter vasthouden aan de gedachte, dat de oude stad niet mag verschrompelen. Deze moet in tact blijven en in leven worden gela ten. Naast de oude stad kunnen enige kleinere woonkernen gesticht worden, die de oude stad echter niet mogen overgroeien. Bij het ontwerpen van een uitbreidingsplan in hoofdzaak is vorenstaande gedachtengang ingepast. Westelijk van Willemstad zijn gronden bestemd voor grote waterstaatkundige werken en bijkomende voorzieningen. Oostelijk van de kom hebben de daar gelegen buitengronden een rekreatie- bestemming gekregen. De kern Helwijk heeft een afgeronde vorm gekregen. Verdere uitbreiding van dege^kern moet afgeraden worden. Van een overvleugeling van de oude stad zou sprake kunnen zijn. Wel is nog gedacht aan één of twee kleinere aanzetten - woonkerntjes - met typische eigenschappen, afgestemd op de landschappelijke omgeving enz. Hoe - en wat - staat nog niet vast. Tussen de drie of vier bebouwde elementen dient echter een groenstrook te blijven als koppelend element, waar rekreatieve voorzieningen voor de eigen bevolking passend zijn. In verband met de door de raad op 6 februari j.l. vastgestelde wijzi ging van het uitbreidingsplan in hoofdzaak, waarbij de buitengronden ten oosten van Willemstad een rekreatieve bestemming hebben gekregen, merkt spreker op, dat de bestemming van de daar gelegen gronden binnenkort wette lijk zal zijn vastgesteld. De plannen dienen echter gerealiseerd te worden aan de hand van een bouwplan dat nog nader vastgesteld moet worden en dat aan de goedkeuring van Gedepu teerde Staten is onderworpen. De heer de Lint informeert naar de mogelijkheid om de sportakkomodaties in de toekomst uit te breiden. De heer Margry ziet daarvoor mogelijkheden langs het Steenpad. De heer de Lint heeft opgemerkt dat de geprojecteerde ringweg, waarmede de sluiswerken en de bebouwingskernen onderling zijn verbonden, via de Hofstraat loopt met een poort door de wal. De heer Margry zegt dat hij de geprojecteerde ringweg zeer belangrijk en waardevol acht. Bij een nadere uitwerking van de plannen zal echter nagegaan moeten worden of de vorm en het tracé wijziging behoeft. De heer Schuil vraagt zich af of de thans in aanleg zijnde sportvelden wel op de juiste plaats zijn gelegen met het oog op de toekomstige ontwikkelingen. Spreker haalt ook het W.E.B.-rapport aan, waarin gezegd wordt dat uitbreiding van de bestaande kernen voorrang verdient boven het stichten van nieuwe steden. In dit verband vraagt spreker zich af of de oppervlakte van plan Helwijk wel voldoende is. - 3 -

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 26