Planologie kennis van de ruimte. De planologie houdt zich bezig met het geven van bestemmingen in het kader van het wonen, het werken, het verkeer en het rekreëren. (Prof. Kleyn). Verslag van de informele raadsvergadering, gehouden op 20 maart 1964 des avonds 8 uur ten raadhuize van Willemstad. Alle raadsleden zijn aanwezig. De voorzitter is door ziekte afwezig. De leiding van de vergadering berust bij de 1e wethouder, de heer J.A.Dekkers. Als gast is aanwezig de heer Ir. J .Margry, stedebouwkundige der gemeente. I. De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom en deelt mede, dat de heer Margry ter vergadering aanwezig is om de door hem vervaardigde ontwer pen van een uitbreidingsplan in hoofdzaak, een uitbreidingsplan in onder delen voor Helwijk en een bebouwingsplan voor de Aohterstraat toe te lichten. II» De heer Margry acht het ook belangrijk iets te zeggen over de planologie in het algemeen en de planologische maatregelen, die voor West-Brabant nodig zijn. Spreker neemt voor de planologie als richtjaar het jaar 2000. Daarheen leven we en de tijd die ons daarvan scheidt duurt korter dan we denken. We hebben de oorlog al 20 jaar achter «ns en het is gebleken, dat de planologische maatregelen van toen reeds achterhaald zijn. De dynamische ontwikkeling, die onze tijd kenmerkt, maakt het noodzakelijk ordenend op te treden, zo mogelijk door een ordening op lange termijn. Het is geen gemakkelijke taak. Die ordening dient te bestaan uit een uitbreidingsplan in hoofdzaak, waarbij de bestemming van alle gronden binnen de gemeentegrenzen wordt geregeld en een uitbreidingsplan in onderdelen, waarbij de bebouwing nader wordt om schreven. De plannen moeten in ieder geval om de tien jaar herzien en aan gepast worden. Daarnaast kan nog een struktuurplan worden vastgesteld, dat van belang is voor een ordening op lange termijn. Sprekende over planologische maatregelen in het algemeen wijst spreker op de volgende 4 faktoren, waarmede West-Brabant te rekenen heeft: 1De randstad Holland, het belangrijke woon- en werkgebied, waarbij West-Brabant een belangrijke funktie kan innemen; 2. Antwerpen, de belangrijke havenstad even ten zuiden van West-Brabant 3. Het Roergebied met zijn zware industriën, en 4. Het woon-werkgebied in Zuid^Nederland. De ontwikkeling van West-Brabant wordt beheerst door de z.g. "Bandsteden" (Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten, Breda en Tilburg) en de daar plaats heb bende ontwikkelingen, alsmede door de grote wegverbindingen die geprojecteerd zijn, zoals de Zoomseweg, de Maasroute en de Kempenerweg. De planologen achten het nodig, dat langs de Maasroute grote groenstroken worden gereserveerd voor rekreatieve ontwikkelingen. Rond en langs de z.g. Bandsteden zijn industriële ontwikkelingen mogelijk, waarbij verstedelijking echter voorkomen moet worden.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 25