- 23 - Uit de hierbij overgelegde correspondentie met de "Intergas" N.V. te Oosterhout moge U blijken, dat ook ons college belangstelling heeft voor de aansluiting van onze gemeente op een gasdistributienet. Het voorzieningsorgaan "Het openbaar lichaam Zuid-Nederland" heeft zich nog in geen enkele vorm bij het gemeentebestuur aangediend. Van het bestaan van dit orgaan weten wij dan ook alleen maar af uit het maandblad "De Gemeente" van november 1963» Ook werd ons college nog niet benaderd door één der omliggende gemeenten om te komen tot de oprichting van een concentratie in een eventuele afname en doorlevering van aardgas. Uit het schrijven van de direkteur van "Intergas" N.V, te Oosterhout dd„ 3 januari 1964» blijkt ons, dat een intern overleg gaande is over de distributie van mijngas gedurende de eerstkomende jaren. Wij menen en mogen aannemen, dat daarbij het aardgasprobleem niet over het hoofd zal worden gezien» Overeenkomstig de toezegging verwachten wij op korte termijn nadere informa ties in de onderwerpelijke aangelegenheid. De heer W.J.Schuil vraagt nog of de gemeente op het gebied van de gasvoor- ziening zelf kan opereren of dat er een concentratie van gemeenten nodig is De voorzitter zegt hierover op de burgemeesterskring te zullen spreken. Over het bestraten van de Groenstraat zijn nog vele vragen gerezen, aldus de heer W.J.Schuil. U bent er blijkbaar in geslaagd een vrij groot werk te maken zonder de raad er in te kennen. Wat gaat dit kosten Wethouder J.A,Dekkers antwoordt dat er enkele duizenden guldens mee gemoeid zijn. De uitgevoerde bestrating is slechts lapwerk en geen reconstructie. De slechtste stukken zijn opgelapt. Er komt nog een plan voor een geheel nieuwe bestrating. De heer W.J.Schuil zegt, dat uit het aan hem schriftelijk gegeven antwoord eerder op te maken valt, dat er van reconstructie sprake is. De voorzitter zegt, dat de gemeente-architekt met bescheiden middelen een goede voorziening voor de bewoners heeft getroffen. Laten we daar dankbaar voor zijn. In de Groenstraat was een onhoudbare toestand ontstaan. Bij het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden krijgt men allerlei narigheid. Ook de gemeenten Fijnaart en Dinteloord hebben dat ondervonden. De ontstane nood toestand moest provisorisch worden aangepakt. Gelukkig dat we op andere pos ten van de begroting nog overhielden om hier iets aan te kunnen doen. De heer W.J.Schuil merkt nog op, dat burgemeester en wethouders in dit geval hadden kunnen volstaan met te schrijven, dat het hier geen definitieve voor* ziening betreft en een opgaaf van de kosten. Tenslotte zegt de heer W.J.Schuil nog, dat de dam tussen de Singel en de Folke Bernadottelaan blijft zakken. De enige goede oplossing bestaat in het droog zetten van de dam en het inbrengen van goede grond. De heer G.N, de Lint zegt, dat de gemeente Dinteloord al een enquête houdt over de huisaansluitingen voor gas. Moeten wij, om niet achteraan te korm, geen stappen ondernemen op het gebied van de gasvoorziening De voorzitter antwoordt, dat het college van burgemeester en wethouders reeds vorig jaar mei contact heeft opgenomen met de Maatschappij voor Inter communale Gasdistributie, de N.V. "Intergas" te Oosterhout. N.V, Intergas zou een aanbieding doen, maar liet niets meer horen. Nadat van onze zijde aan hun toezegging werd herinnerd, ontvingen we in januari een schrijven, waarin werd medegedeeld, dat zij nog niet in de gelegenheid waren

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 23