- 22 - De heer W.J.Schuil is dankbaar, dat de materialen voor de riolering, die op straat lagen opgeslagen, zijn weggehaald. De heer W.J,Schuil heeft schriftelijk de volgende vragen gesteld betref fende de gasvoorzieningï Ondergetekende, raadslid van de P.v.d.A., legt IJ het volgende probleem ter beantwoording voor: Toelichting. Inzake het aardgasvraagstuk xrerd door de Dr. Wiardi Beckmanstichting van de P.v.d.A. op 19 oktober 1963 te Groningen een conferentie belegd. In november 1963 verscheen in het door de sektie gemeente en provincie van bedoelde stichting uitgegeven blad "de Gemeente" een volledig verslag van deze conferentie met als onderwerp "aardgas in discussie". Enige punten hieruit verdienen de aandacht. Verwacht wordt, dat het binnen 1-g- a 2 jaar mogelijk zal ziijn vrij wel overal aardgas te gebruiken. Bekend is, dat de Gasunie in het komende jaar 400 km, buizennet aanbesteedt met een legsnelheid van 1 km. per dag. De 6 regionale voorzieningsorganen van het gas in Nederland hebben een commissie gevormd, de zgn. commissie "Samenwerking Regionale Organen Gasvoorziening" (S.R.O.G.), welke commissie erkend is door de Minister en door de Gasunie, Deze commissie onderhandelt thans met de Gasunie over leve- ringsprijzen, ombouwtoeslagen enz. enz. 3° Op de bovengenoemde conferentie werd aandacht besteed aan die ge bieden, waar de gasfles overheerst (n.w. Brabant o.a.). Met name werd de vraag behandeld hoe het in die gebieden zal gaan. De gedachtengang was als volgt: Momenteel is er weinig spanning tussen het normale gas en het flessengas. Bij grootleverantie van aardgas kan het zijn, dat de aardgasprijs zodanig uit de bus komt, dat het verschil met flessengas evident wordt. Er ontstaat dus spanning, waardoor zo'n in wezen onrendabel gebied wordt ontsloten, eventueel met subsidiëring. Die subsidiëring zit er duidelijk in zeggen de deskundigen. Het is daarom zaak in de onrendabele ge bieden te komen tot een concentratie van gasvoorzieningsbedrijven. Het vraag stuk van de gaslevering zou hierdoor in z'n totaliteit kunnen worden opge vangen, Vrij zeker is, dat het prijsverschil tussen aardgas en flessengas de moeite loont tot een onderzoek, waarbij hier dan maar niet gesproken wordt over het meer comfortabele karakter van een gasaansluiting. Gezien de genoemde korte tijdsduur van 1-g- 2 jaar waarbij het buizennet zal zijn aangelegd, zou ondergetekende gaarne worden ingelicht over het volgendes 1Is Uw college reeds op enigerlei wijze bekend dat in het voorzienings orgaan voor Zuid-Nederland "het openbaar lichaam Zuid-Nederland" de moge lijkheden tot uitbreiding van de gasvoorziening met name het N.W. deel van de provincie wordt overwogen? 2. Werd Uw college reeds benaderd door omliggende gemeenten om tot een con centratie in een eventuele gaslevering te komen? Zo nee, vindt het col lege dan niet dat het thans geboden is te trachten zo'n concentratie aan ue gaan of althans anderszins in een vroeg stadium te trachten ook Willem stad een kans te geven zich bij de aardgasvoorziening aan te sluiten? Burgemeester en wethouders hebben hierop als volgt geantwoord:

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 22