- 21 - Wijziging Zonder hoofdelijke stemming "besluit de raad tot vaststelling van de gemeentebe- 1e, 2e en 3e wijziging van de gemeente-begroting voor het dienstjaar groting 1964. 1964. Wijziging Volgens de bestaande verordening op de heffing van leges ter sekreta- legesveror- rie en rechten wegens verrichtingen van de ambtenaren van de burgerlijke dening. stand, bedragen de legeskosten voor een bouwwerk, waarvan de bouwkosten f. 50.000,of meer bedragen f. 100,--. Daar dit bedrag als maximum geldt, doen zich in de praktijk onbillijkheden voor, met name wanneer 2 of meer woningen als één complex worden gebouwd. Bovendien zijn andere bouwwerken, waarvan de bouwkosten hoger zijn dan f. 50.000,zeer zeker te verwachten. In diverse gevallen is er dan ook sprake van een derving van legeskosten bij bovenvermelde bouwwerken. Burgemeester en wethouders stellen voor te bepalen, dat, indien de bouwkos ten f. 50.001,-- of meer bedragen, de legeskosten worden vermeerderd met f. 2,voor elk bedrag van f. 1.000,waarmede de bouwkosten het bedrag van f. 50.001,te boven gaan. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders tot wijziging van artikel 34 van de verordening op de heffing van leges ter sekretarie en van rechten wegens verrichtingen van de burgerlijke stand in de gemeente Willemstad. Rondvraag; De heer A.Kamp vraagt hoe het staat met de bouw van de schaapskooi. De voorzitter zegt, dat er tekeningen zijn gemaakt van een aardige schaaps kooi met rieten dak, die geplaatst zou worden bij het sluisje aan de wal, op bastion VI. De tekeningen zijn ingediend bij de Stichting "Menno van Coe- hoorn". Het dagelijks bestuur van deze stichting is evenwel van mening, dat de opstal het fraaie plekje op bastion VI zal ontsieren. De heer A.Kamp vraagt naar het aanleggen van tegelpaden achter de woningen in Helwijk en wijst er op, dat het pad achter de nieuwe woningen in de Groenstraat niet begaanbaar is. Bovendien moet er nog een schutting worden aangebracht en vertonen de woningen enkele gebreken. De voorzitter antwoordt, dat er op korte termijn in Helwijk tegelpaden zul len Yrorden aangelegd. Over het verharden van de paden in de Groenstraat en het plaatsen van een schuttang zal de voorzitter spreken met do gemeente-architekt. De heer H.Grootenboer vraagt hoe ver de provincie is gevorderd met de plan nen voor de nieuwe provinciale weg. De voorzitter zegt, dat de provincie er nu serieus mee bezig is. Men corres pondeert nog met de Stichting "Menno van Coehoorn" over een stukje grond. Aangezien het antwoord van de Stichting lang uitblijft, heeft de provinci ale waterstaat aan het gemeentebestuur gevraagd bij de Stichting op een spoedig antwoord te willen aandringen. De heer H.Grootenboer vraagt of het burgemeester en wethouders bekend is, dat verschillende auto's op grond van de heer G.Oostdijk vernielingen aan richten. De voorzitter zegt dat de heer Oostdijk een brief heeft geschreven, waarin wordt geklaagd over het stuk rijden van palen op zijn grond. De voorzitter gelooft, dat er van een mug een olifant wordt gemaakt, maar zal deze kwestie in elk geval onderzoeken.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 21