- 20 - Daardoor kan een "betere uitkering uit het gemeentefonds worden verkregen. Volgnr. 260: Als de houten noodwoningen zijn verdwenen, zal er "bij de open bare lagere school een gastank worden gelegd. Volgnr. 300; Vorig jaar werd voor het schoolreisje een bedrag van f. 50, gevraagd. Als dit bedrag te laag is, moet men dit laten weten. Volgnr. 302s Het aantal aanvragen om vergoeding ex art. 13 der lager-onder- wijswet 1920 wordt minder. Volgnr. 320: Van dit bedrag kan het geveltje aan de Kerkring, dat van - 1600 dateert, niet worden gerestaureerd. De kosten van restauratie worden geraamd op f, 3»000,--. Monumentenzorg wil een bijdrage verlenen van f. 1.000,--. De voorzitter heeft al veel gedaan om te trachten dit geveltje te behouden. Kan de gemeente het niet aankopen Andere jaren is het op dit volgnummer geraamde bedrag mede bestemd voor het opknappen van de molen. Burgemeester en wethouders zijn voornemens een bijdrage te geven in het optrekken van de muur bij Adam de Visser. De muur zal een verfraaiing bete kenen van de Voorstraat. De heer W.J.Schuil vindt, dat de gemeente geen bijdrage moet verlenen. De heer J.A.Dekkers is van mening, dat dit wel moet gebeuren, maar dan onder bepaalde voorwaarden, bv. dat ijsselsteen zal worden gebruikt. Volgnr. 324s Het kinderkoor "de Krekels" bestaat niet meer. De hiervoor in het vorig jaar geraamde subsidie is thans afgevoerd. Volgnr. 330s Na het klaar komen van het sportveld zal het subsidie aan de sportverenigingen wel moeten worden verhoogd. Volgnr. 354 en- 362s De ramingen op deze posten worden steeds hoger. Nog pas geleden ontvingen we mededelingen van diverse instellingen, waarbij de vcr- pleegprijzen worden verhoogd. Volgnr. 398s De V.V.V, heeft vorig jaar het verleende subsidie gebruikt voor het op grote schaal laten drukken van folders, die in binnen- en buitenland zijn verspreid. Elk jaar worden een 5000 6000 folders toegezonden aan bv. personeelsverenigingen, touringcarbedrijven e.d. De heer J.A.Dekkers zegt blij te zijn dat op de man af is gesproken. Dewet- houder is van mening, da,t een woord van dank op z'n plaats is voor de wijze van bespreking van deze begroting. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad tot vaststelling van de begro ting van het gemeentelijk woningbedrijf voor het jaar 1964 niet de volgende cijferss exploitatierekening: baten en lasten f. 109.555,23. kapitaalrekening: inkomsten en uitgaven: f. 106,758,86. Eveneens zonder hoofdelijke stemming besluit de raad tot vaststelling van de gemeente-begroting, dienstjaar 1964» met de volgende cijfers: Gewone dienst: inkomsten s f. 911.318,43 uitgaven f. 917.904,14 nadelig slot: f. 6,585,71 Kapitaaldienst s inkomsten f. 2.553.456,46 uitgaven f. 3.238.195,49 nadelig slot: f. 684.739,03.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 20