Opening. Notulen van de vergadering van de raad der gemeente Willemstad, gehouden op donderdag 6 februari 1964 te 19»30 uur ten gemeentehuize. Voorzitter: de edelachtbare heer P.B.Bouman Jr. Sekretaris: de weledele heer K.Dane. Aanwezig de leden: J.A.Dekkers, C.P.Koekkoek, A. de Wit, W.J.Schuil, A.A.Kamp, G.N. de Lint en H.Grootenboer. Na het uitspreken van het ambtsgebed spreekt de voorzitter de volgende nieuwjaarsrede uit: Mijne Heren, Gaarne wil ik op deze eerste vergadering in het nieuwe jaar een korte terugblik werpen op het jaar, dat voorbijging. Onder de belangrijke beslissingen, die Uw vergadering in 19^3 heeft ge nomen, moge ik hier enkele noemen: het besluit tot aankoop van ruim 4 ha. grond in Helwijk t.b.v. woningbouw (goedkeuring op dit besluit is inmiddels verkregen, terwijl verleden week de koopakte is gepasseerd)het besluit tot verbetering en verbreding van de Folke Bernadottelaan; het besluit tot het bouwrijp maken van de Poortweide t.b.v. bungalowbouw en etagewoningen; het plan om te komen tot de bouw van bejaardenwoningen in de Achterstraat; de voorbereiding van een tweetal herzieningen van het uitbreidingsplan in hoofd zaak met betrekking tot de gronden ten westen van de stad, die een water staatkundige bestemming en die gelegen ten oosten van de stad, welke een rekreatieve bestemming zullen verkrijgen. De aanbesteding van het riolerings- en bestratingsplan geschiedde op 28 maart 1963. De gunning aan de firma Evers te Zierikzee geschiedde op 15 augustus 1963» waarna direkt met het werk kon worden begonnen. De kwestie van de watersnoodfraude, die zovele jaren de gemoederen heeft beroerd en zoveel pennen in beweging heeft gebracht, kwam t?t een nog onverwacht en gelukkig einde door de dading met de N.V. Grontmij te de Bilt, waarbij de gemeente een schadeloosstelling van f, 50.000,in het vooruit zicht werd gesteld, welke schadeloosstelling inmiddels is ontvangen. Gedurende het afgelopen jaar steeg het aantal inwoners met 43 tot 2106 op 1 januari j.l. Van alle gemeenten in de Westhoek was de stijging van het inwoneraantal in Willemstad het grootst. De vermeerdering der bevolking vond plaats door geboorte van 58 kinderen en vestiging van 113 personen. Er overleden 16 inwoners, terwijl 112 personen naar elders vertrokken. Er wer den 19 huwelijken voltrokken, terwijl geen echtscheidingen werden inge schreven. De 10 woningen in de Groenstraat, waarvan inmiddels 4 konden worden betrokken, naderen thans hun voltooiing. Men kan gevoegelijk aan de bouw van deze woningen de termen "traag en tragisch" verbinden. Hopenlijk worde onze gemeente in de toekomst dergelijke onaangename ervaringen bespaard. De lijst van woningzoekenden is warempel al lang genoeg. Deze week kwam eindelijk de gunning binnen van de 12 woningen van het woningcontingent 1963» Deze woningen zullen worden gebouwd in Helwijk, n.l, aan de Prinses Irene- en de Prinses Margrietstraat. Voor 1964 kregen we het mooie aantal van 20 woningen toegewezen, waar van 12 woningwetwoningen (8 ter vervanging van krotwoningen) en 8 premie woningen, te bouwen door een wrningbouwcorporatie. Inmiddels is aan een ingenieursbureau opdracht gegeven met spoed een plan te ontwerpen tot het bouwrijpmaken van de nieuw-aangekochte grond in Helwijk.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 1