- 19 - Volgnrs. 144 en 146s De subsidies aan het Koningin Wilhelminafonds en het rheuma-fonds zijn aanvaardbare bijdragen. We dragen deze instellingen een goed hart toe en zouden wel meer willen geven, maar het moet tenslotte ook kunnen i.v.m. de begrotingspositie. Volgnr. 152; Voor de keuring van vee en vlees zijn we niet meer aangesloten bij de gemeente Zevenbergen. Willemstad en Fijnaart zijn overgeschakeld naar Roosendaal. Het valt nog moeilijk te zeggen hoeveel dit ons zal kosten. We zullen een bedrag per keuring moeten betalen. De dienst werkt zeer effi ciënt. Het gevolg is, dat de gemeente er voordeel van zal hebben. Volgnr. 158s Wat Uw opmerking over de aanlegsteiger betreft, kan ik mede delen, dat we bezig zijn te trachten de stijger te behouden. We zullen aanneembaar moeten maken, dat restauratie mogelijk is. De waterstaat wil in geen geval een wrak overdragen. De heer J.A.Dekkers zegt, dat de afbraak al is aanbesteed. De heer W.J.Schuil meent, dat dit nog wel te ondervangen is. Volgnr. 176: We hopen in de toekomst de dienst openbare werken te kunnen uitbreiden. Bij reorganisatie zouhet bouw- en woningtoezicht kunnen worden geïncorporeerd in de dienst openbare werken. Door uittreding van gemeenten zijn de bijdragen van de aangesloten gemeenten de laatste jaren gestegen. Omdat de curveprijs voor de bouw van woningen soms een onoverbrugbare kloof blijkt te zijn, hebben de gemeenten de koppen bij elkaar gestoken en éên aannemer voor verschillende gemeenten ingeschakeld. Gezien de opgedane ervaringen, koesteren we de hoop, dat de woningen van een behoorlijke kwaliteit zullen zijn. De heer A. de Wit is bang, dat de woningwetbouw in het gedrang zal komen als deze aannemer ook alle woningen in de vrije sektor gaat bouwen. De voorzitter zegt geen andere mogelijkheid te zien. De nood dringt. Volgnr. 206: Er is geen reden deze post te verhogen. De heer J.A.Dekkers zegt, dat er aan de toren wel onderhoud zal moeten wor den verricht, maar deze uitgaaf zal ten laste van de kapitaaldienst moeten worden gebracht. Volgnr. 208: Hoewel het bedrag gelijk is gebleven, is het blijkens de memorie van toelichting heel anders samengesteld. De heer J.A.Dekkers zegt dat in het algemeen deze posten toch wel te laag zijn geraamd. De heer W.J.Schuil is ook van mening, dat de architekt met deze bedragen niet uitkomt. De manier waarop het onderhoud wordt uitgevoerd is niet goed. De heer A. de Wit brengt nog naar voren, dat er aan de Helsendijk nog geen parkeerplaats is gemaakt. De heer W.J.Schuil zegt, dat er wel een kantstrook is gemaakt, maar het is niet afdoende geworden. Volgnr. 256: U weet, aldus de voorzitter, dat ik heb gesproken over een plan om te komen tot systeembouw voor gymnastieklokalen. De burgemeester van Woensdrecht heeft hierover in november een bespreking gehad en de bood schap medegekregen om in het voorjaar van 1964 n°g eens terug te komen. De gemeente Horn in Limburg is gestart. De voorzitter hoopt in de loop van dit jaar meer tekening te zien in de plannen. Als dit niet het geval is, zal het bestaande lokaal moeten worden opgeknapt. Het bestuur van de Hervormd Christelijke School is bereid gebleken om te participeren in het aantal uren gymnastiekonderwijs. De inspekteur van het lager onderwijs wil het aantal uren gymnastiek verhogen.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 19