- 18 - De voorzitter geeft in het kort antwoord op de volgende punten: De verhogingen van de salarissen, abonnementsprijzen e.d. waren bij het op maken van de begroting nog niet bekend en zijn er dus niet in opgenomen. Wat de reis- en verblijfkosten betreft zie ik niet in, dat dit bedrag apert aan de lage kant is. Het is te hopen, dat in de loop van het jaar een hoger bedrag moet Yrorden uitgetrokken en de gemeente daarvan de revenuen trekt. Volgnr. 86: De personeelsvereniging beoogt de solidariteit tussen het per soneel te bevorderen en tot uitdrukking te brengen. Eenmaal per jaar wordt een reisje gemaakt. Verder wordt een blijk van belangstelling getoond in de vorm van een geschenk bij blijden gebeurtenissen. Ook in andere gemeenten bestaan dergelijke verenigingen. De heer A. de Wit vindt een subsidie van f. 750»voor 14 mensen aan de hoge kant. De padvinderij ontvangt maar f. 100, De voorzitter zegt dat de raad het voorstel om subsidie aan de personeels vereniging te verlenen heeft aanvaard. Gedeputeerde Staten hebben de begro- tingswijziging goedgekeurd. Spreker zegt veel waardering te hebben voor de padvinderijDe ouders hebben de kinderen aangekleed zonder blijk van obstructie te hebben gegeven. Ik kan het waarderen, dat men een contributiestelsel heeft aangelegd, die naar mijn menrng tamelijk hoog is. Als de padvinderij in moeilijkheden zou komen, zal het gemeentebestuur het subsidie zeer zeker opnieuw bekijken. De heer W.J„Schuil zegt dat er een verzoek klaar ligt om een startsubsidie voor de meisjes-stergroep. Om organisatorische redenen was het niet mogelijk eerder een verzoek in te dienen. De contributie werd door het hoofdbestuur te laag gesteld. De meisjes kunnen niet rondkomen. In het verzoek wordt een subsidie gevraagd van f. 200, De voorzitter zegt, dat het verzoek in de vergadering van burgemeester en wethouders zal worden behandeld. Het spijt de voorzitter altijd nog, dat men niet is kunnen komen tot de op richting van een jeugdraad, die als spreektrompet kan dienen bij het gemeen tebestuur. In Rotterdam krijgt de Jeugdgemeenschap, waarin alle groepen ver tegenwoordigd zijn, een subsidie, dat ze zelf over de diverse verenigingen kunnen verdelen. De heer W.J.Schuil acht de kans van slagen nu groter, omdat andere figuren in de verenigingen zijn opgenomen. Volgnro 88: Aangezien het de heer G.Sjerp aan tijd ontbreekt, zal een nieuv/e brandweercommandant moeten worden benoemd. De frequentie in oefen-uren zal bij de nieuv;e commandant wel toenemen. De brandweer moet goed geoefend zijn om bij brand doelmatig te kunnen werken. De uurvergoeding is te laag, Er wordt met de brandweerinspektie overleg ge pleegd over een hogere uurvergoeding bij brand. De heer G.E. de Lint merkt op, dit de brandweerlieden, die toch vrijwillig Trerkzaam zijn in het algemeen belang, goed betaald dienen te worden. De voorzitter is het hiermede eens, maar zegt dat men er ook een eer in moet stellen in het brandweerkorps te dienen. De vergoeding moet niet primair zijn, Volgnr. 90: De voorzitter zegt, dat de vergoeding voor de oefen-uren worden geraamd ten laste van volgnr. 88. Volgnr. 94; Volgens de inspekteur van het brandweerwezen is het inderdaad de bedoeling over te schakelen van 2§- duims op 3-duims slangen. De overige opmerkingen zullen worden besproken met de nieuwe brandweercommandant. Volgnr. 140: Het uitzenden van kinderen naar gezondheids- en v^kantiekolpnies komt zeer weinig voor, zodat het geraamde bedrag wel voldoende is. Volgnr. 142: Rekening houdende met de bijdrage die het Roode Kruis vraagt, is dit bedrag redelijk.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 18