- 17 - Volgnr. 206; onderhoud toren. Geraamd op f, 200,--. Wat kan men voor zo'n bedrag doen aan een dergelijk gebouw Volgnr. 208; geeft hetzelfde te zien. Volgnr. 21 Os onderhoud wegen. Gezien het bedrag en het aantal m2 van Helsendijk en Koningin Wilhelmina- laan dat moet worden onderhouden, is het geraamde bedrag veel te laag. Volgnr, 228s kosten gemeentereiniging. Gezien de toestand van de vuilnisbelt, waarvoor zo nu en dan een dragline nodig is om de zaak op te ruimen, die f. 25»-- per uur kost, is deze post dan niet te laag geraamd Wat heeft een raming voor waarde als bijna alle posten op hetzelfde bedrag van vorig jaar zijn geraamd, terwijl alles duurder is geworden Hoofdstuk VIII: Onderwijs, kunsten en wetenschappen, Volgnr, 256: onderhoud van schoolgebouwen en terreinen. De terreinen deugen niet en het gymnastieklokaal is helemaal onbruikbaar. Is hier nog iets aan te doen of bestaat er kans op een nieuw lokaal Volgnr. 260s verwarming schoolgebouwen. Het is beter bij de openbare lagere school een gastank te plaatsen en de gasflessen op te ruimen. Volgnr. 282: vergoeding art. 101bis der Lager-Onderwijswet 1920. Bestaat de Hervormd Christelijke School nog onder deze naam Het is mij gebleken, dat die naam van het gebouw is verwijderd. Er staat nu "School met den Bijbelop. Was het voorheen geen school met de bijbel Ik dacht van wel. Hoe zit dit nu eigenlijk Is deze nieuwe naam wettig of heeft de gemeen te hier niets mee te maken Stemt dit overeen met de stichtingsakte Volgnr, 284: de kosten per leerling bedragen dit jaar f. 58>15» Volgnr. 300: de kosten van schoolfeestjes en -reisjes zijn aan de lage kant geraamd Volgnr. 302: De uitgaven, als bedoeld in art. 13 der Lager-Onderwijswet 1920 zijn aanmerkelijk verminderd. Volgnr. 312: Fonds voor studietoelagen. Deze post is aanmerkelijk verhoogd. Volgnr. 320: Uitgaven in het belang van het historisch aanzien der gemeente. Welke objecten worden hiermee bedoeld Waarom restaureert men het zoveel besproken geveltje aan de Kerkring niet Volgnr. 324: De subsidie aan zangverenigingen werd vorig jaar op f. 300, geraamd en nu op f, 200, Volgnr. 330: Subsidie aan sportverenigingen. De werkelijke kosten bedroegen volgens de laatste rekening f. 705,Thans wordt f. 205,geraamd. Volgnr334: Subsidie aan jeugdverenigingen. Voor de padvinderij wordt f. 100,geraamd. Aangezien de padvinderij uit schoolgaande jeugd bestaat en de kosten, zoals die van uniformen, allemaal door de ouders gedragen moeten worden, is de raming zeer laag. Ook in ver gelijking met andere subsidies. Hoofdstuk IX: Maatschappelijk Werk. Volgnr. 354: verpleegkosten krankzinnigen. Ondanks de interim-wet zijn deze kosten aanmerkelijk gestegen. Volgnr. 362: huisvesting behoeftigen. Is deze post niet te laag geraamd, gezien de stijging van de verpleegkosten Hoofdstuk X: Ekonomische aangelegenheden. Volgnr. 398: subsidie V.V.V. Deze post is wel nodig voor een gemeente, die het van de rekreatie moet heb ben. Hebben burgemeester en wethouders de overtuiging dat deze uitgaaf ver antwoord is, gezien de werkzaamheden van de V.V.V. De begroting vertoont een nadelig slot van f. 6.585,71.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 17