- 16 - De uurvergoeding "bij brand bedraagt momenteel f. 3,per uur, ongeacht dag of macht, zaterdag of zondag. Bij verlet overdag missen de mensen hun vakantiebon van f. 2,93^ De uurvergoeding is te laag. Gezien het zeer zware en gevaarlijke werk wordt dit niet behoorlijk beloond. Volgnr. 90: reis- en verblijfkosten. Op deze post is een bedrag van f. 200,geraamd. Uitgaande van 12 oefen- lessen van 2 uur met een gemiddeld aantal van 10 personen en een uurvergoe ding van f. 2,per uur, komt men reeds op f. 480, Volgnr. 94: aanschaffing brandblusmiddelem. Is er voldoende slangmateriaal aanwezig, daar overgeschakeld moet worden van 2gr op 3-duims slangen Worden de schuimb lus apparaten in en buiten de ge meente voldoende gecontroleerd De kasten zijn slecht en moeten worden nagezien. De brandkranen zijn niet in orde. Buiten de kom is hun plaats slecht aangeduid. Een zuurstofmasker is niet aanwezig. Er zouden er twee moeten zijn. Hoofdstuk IV: Volksgezondheid. Volgnrs. 140, 142, 144 en 146 resp. betrekking hebbende op uitzending naar gezondheids- en vakantiekolonies, subsidie Roode Kruis, kankerbestrijding en reumatiekbestrijding zijn allemaal hetzelfde gebleven. Volgnr. 148: subsidie aan "Het Groene Kruis". Is deze subsidie nog wel in overeenstemming met de huidige toestand Volgnr. 152: de kosten van de vleeskeuringsdienst zijn belangrijk verlaagd. Volgnr. 158: de subsidie voor het zwembad is hetzelfde gebleven. Er wordt van deze gelegenheid zeer veel gebruik gemaakt, al is ze primitief. Het zwembad oefent een grote aantrekkingskracht uit, ook buiten de gemeente, wat blijkt uit het groot aantal bezoekers. Als echter de aanlegsteiger verdwijnt, zal dit voor de zwem- en duiksport een aanmerkelijk verlies zijn. Al met al wordt hier duidelijk aangetoond hoe hard het nodig is, dat men een zwembad met een goede akkomodatie krijgt in deze door de provinciale planologische dienst aangewezen rekreatiegemeente. Volgnr. 160: rattenbestrijding. Deze post is nog steeds onmisbaar. Laten alle inwoners er toe bijdragen, dat er geen etensresten overal worden neergeworpen. Ik hoop dat na het dempen van de sloten, als gevolg van de aanleg der riolering, hierin verandering komt. Hoofdstuk V: Volkshuisvesting. Met de woningbouw is het zo, dat de woningen die in 1962 zijn toegewezen, nu nog niet klaar zijn. Van de toewijzing 19^3 is nog niets te zien. Voor 1964 zijn 12 woningwetwoningen en 8 premiewoningen toegewezen. Op papier zijn er woningen genoeg, de werkelijkheid is bedroevend weinig. De regeling met de curve-prijs, die er de regering op na houdt, is Voor de gemeenten - vooral voor de kleine gemeenten - onaanvaardbaar^ althans een grote hinder paal. De burgemeester van Wassenaar heeft er onlangs in de Tweede Kamer op aangedrongen dat de regering de curveprijs van tevoren aan de gemeenten be kend maakt. Terecht, hiermede ga ik volledig akkoord. Men weet dan welk soort woningen men bouwen kan voor de vastgestelde prijs. Voor die prijs valt men dan misschien van het ene krot in het andere. Volgnr. 176: Deze post, die betrekking heeft op de bijdrage aan Bouw- en Woningtoezicht West-Brabant, is gestegen. Gezien de ervaring met deze in stelling, kunnen wij daar niet vanaf. Is het niet mogelijk een eigen tech nische dienst te stichten en daarvoor de gelden aanwenden, die op deze post en op post volgnr» 186 zijn geraamd Hoofdstuk VI: Openbare werken. Volgnr. 194: het onderhoud van de werkplaats is op hetzelfde bedrag geraamd.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 16