- 15 - Het is jammeraldus de voorzitter, dat het voormalig gemeentebestuur niet de hele strook grond in Helwijk heeft aangekocht. De aankoop moet nu in 2 fasen gebeuren, hetgeen vertragend werkt. In het algemeen kan bouw grond niet te vroeg door de gemeente worden gekocht. Het college van burgemeester en wethouders betreurt het, dat van de kant van Gedeputeerde Staten weinig medewerking wordt verleend. Tijdens een debat in den Bosch bleek, dat men Helwijk klein wil houden. Ik heb gezegd: Mogen we alstublieft bouwen in een door U goedgekeurd uitbreidings- plan We hebben er over gesproken om te bouwen op een stuk grond aan de oostzijde van de Steenpad om verbinding te krijgen tussen Helwijk en de stad. Hiervoor zal nog een plan worden voorgelegd. Aangezien goedkeuring van het uitbreidingsplan in hoofdzaken uitbleef, was het urgent om een partiële wijziging te maken voor de buitendijkse gronden ten westen en ten oosten van de stad, waarbij die ten oosten van de stad de bestemming krijgen van rekreatiegebied. In dit rekreatiegebied is ook een zwembad gepland. In de toekomst zullen we over meer grond moeten kunnen beschikken voor de woningbouw. Volgens de prognose zal Helwijk over 4 jaar zijn volgebouwd. Ge zien de reeds binnengekomen verzoeken zal er in de naaste toekomst veel belangstelling bestaan voor de bouw van woningen in de vrije sektor. Het is beter de beschikking te hebben over bouwrijpe grond, al ligt die ook enkele jaren onaangeroerd, dan grond te kort te komen. Dat de nieuwe jachthaven nog niet gereed is, ligt niet aan de gemeente. Volgens de laatste berichten zitten we goed wat het subsidie betreft. Hoe eerder de jachthaven er komt hoe beter. Aan de overname van de jachthaven is ook verbonden het overnemen van wegen en de haven van de Domeinen en het departement van Financiën. Momenteel wordt hierover interdepartementaal beraadslaagd. Het verdedigen van cultuur-historische belangen is wel goed, maar men moet van Willemstad geen openluchtmuseum willen maken. Via de heren mr. Bekius en van Griethuijzen is getracht meer vaart in de zaak te krijgen. Het opknappen van de Hogeweg is vertraagd door de vorst. We hebben hierover gesproken met de Ned. Heide Maatschappij, Het ligt in de bedoeling op korte termijn te beginnen. Ik ben volkomen klaar om steeds op pad te gaan om de belangen van de gemeen te te bepleiten. De heer G.N. de Lint zegt te hopen, dat nu werkelijk vlug bouwgrond beschik baar komt De heer A. de Wit merkt nog op, dat er in het verleden over is gesproken om Helwijk uit te breiden tot aan de kreek. De pachter van de naast de kreek liggende grond heeft nu een boomgaard aangelegd. De grond wordt straks on betaalbaar. De voorzitter zegt, dat de gemeente niet tot aankoop kan overgaan, voor het uitbreidingsplan is goedgekeurd. De stedebouwkundige heeft in zijn plan rekening gehouden met het beschikbaar komen van bedoelde grond. We zullen het uitbreidingsplan zonder meer in moeten sturen om een uitspraak te krygen. Vervolgens geeft de heer A. de Wit zijn algemene beschouwing: Hoofdstuk IIj Algemeen beheer. Volgnr, 42: aankoop boeken enz. Het bedrag van deze post, alsmede de ramin gen op de posten volgnrs. 50» 52, 54 en 62 zijn gelijk gebleven. Moest er geen rekening worden gehouden met de gestegen kosten Volgnr, 80s onderhoud en schoonhouden archiefgebouw. Is er geen rekening gehouden met de 10^ loonsverhoging "Volgnr. 86: bijdrage aan de personeelsvereniging. Waarop berust deze nieuwe subsidie V/elk doel streeft de vereniging na Hoofdstuk III: Openbare veiligheid. Volgnr. 88: beloning aan brandmeesters en brandspuitlieden. De raming op deze post is ook hetzelfde gebleven.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 15