- 14 - r\ &eil^-n"keli.lke reinigingsdienst "blijven wij met afschuw neerzien. Uok zelfs wanneer straks met modern materieel zal worden opgehaald. Het blijkt nodig elk jaar opnieuw de vuilhoop aan de Westdijk aan te wijzen als een zieke plek van de "psurel van Westbrabant". Het lijkt er ernstig op, dat het gemeentebestuur niets kan verzinnen om van deze erger nis af te komen. Het gaat zeker geld kosten, maar moet dat de sta-in-de-weg zijn naar een gezondere oplossing? He inconsequentie wordt ten top gevoerd, wanneer men enerzijds de rattenbestrijding propageert, stimuleert en be- 1 -ostigt en anderzijds de heerscharen zelf kweekt en over de goegemeente laat komen. U verwacht toch niet, dat het leger blijft staan voor de 50 km.- snelheidsborden aan het begin van de bebouwde kom? De volksgezondheid eist drastische maatregelen. U kunt van onze zijde de nodige aanvallen op Uw beleid verwachten. Bij het onderwerp volksgezondheid willen wij nogmaals wijzen op het onvoldoende karakter van de lichamelijke oefening en de sport. Er is geen sportlokaliteit - komt die er wel? - en nog geen gemeentelijk sportterrein beschikbaar. V/ij vinden dat het gemeentebestuur toch dient te stuwen door b.v. de scholen en verenigingen in de openlucht een gelegenheid aan te ïeden. Mogelijkheden daartoe lijken ons aanwezig zolang het sportterrein met geheel gereed is. Wij zijn overtuigd, dat het gemeentebestuur in zijn aktiviteiten wordt ge remd door verschillende omstandigheden. Zo is de momenteel aan de gang zijn de beperking van de gemeentelijke uitgaven een lelijke domper op diverse verlangens Anderzijds zijn er remmende faktoren die dunkt ons minder remmend kunnen zijn of zelfs geheel kunnen verdwijnen wanneer het gemeentebestuur te rech ter tijd een eigen gezicht durft te tonen. Een door de voorzitter van Uw college veel gebruikt woord is het "voorsor- eren Voorsorteren betekent dat er voor een bepaalde richting gekozen is, anders heeft voorsorteren geen enkele zin. Op het voorsorteren moet snel het inslaan van een bepaalde^richting volgen, zodra het licht nog groen staat. e nu, e icht isal lang groen. Het kan elk ogenblik omslaan naar rood en het is de hoogste tijd te kiezen, willen wij de boot niet missen. se £emeGn"fce geen visie heeft op de toekomst, dan wordt de boot gemist en wij mogen de boot niet missen om klaar te zijn als de verbindingen over het Haringvliet en het Volkerak stra,ks gereed zijn". Aldus alweer de woorden van de voorzitter van het college van burgemeester en wethouders. Onze fraktie meent, dat thans met durf en e'lan dient te worden opgetreden. Er heerst in de raad een duidelijk gevoel van onbehagen, omdat c es uur daarin te kort schiet. Het gevoel van onbehagen heeft geleid tot een gezamenlijk optreden van de raad bij de behandeling van verschillende e?:* H is kortelings mogelijk gebleken tot een samenwerking te komen met rr'f en A»R«-raadsleden, ondanks de verschillen in politiek inzicht. at ons betreft blijft die aamenwerking bestendigd. Onze algemene beschou wingen van 1963 eindigden met het uitspreken van de hoop op een redelijke cans ot samenwerking met die andere frakties. Die hoop is verwezenlijkt, er is een aarzelend nieuw begin gemaakt, maar een naar onze mening verheugend dggin Men zal ons voor 1964 bereid vinden daadwerkelijk mee te helpen tot het verwezenlijken van elk constructief en gezond voorstel. Onze fraktie heeft zich die bereidheid als eerste en voornaamste doel gesteld. De voorzitter dankt de heer W.J.Schuil voor zijn constructieve voor stellen en wil in het algemeen enkele reakties geven op deze beschouwing.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 14