- 13 - De prijsstijgingen en de geldontwaarding gaan door. De jaarlijkse stijging van de grondprijzen overtreft verre de rente"bijschrijving van 5i° 's jaars. Gevolg is dat de gemeente de in een later stadium te verwerven gronden duur moet "betalen, hetgeen onherroepelijk zijn neerslag vindt in de huurprijzen van de te houwen woningen. Onze fraktie staat daarom op het standpunt dat het thans de hoogste tijd is de benodigde gronden snel in gemeentehanden te doen overgaan. Het spreekt vanzelf dat de daartoe nodige bestuursmaatregelen tijdig dienen te worden genomen. Onze fraktie wil er daarom in de naaste toekomst steeds weer op aandringen dat het gemeentebestuur komt met een struktuurplan dat kan voorzien in de stedelijke vormgeving voor b.v. de eerste 20 jaar. Het mag als bekend worden verondersteld dat een dergelijk struktuurplan van de zijde van het provinciale college van G.S. slechts kan worden toegejuicht. Immers legt dit in grote lijnen de stedelijke ontwikke ling voor lange tijd in hoofdlijnen vast en kunnen de hierop geënte uitbrei dingsplannen snel worden gerealiseerd. Het gaat onze fraktie juist om die snelheid van handelen. Steeds weer blijkt bij diverse behandelingen in de Willemstadse raad de stedelijke vormgeving voor de toekomst een heet hang ijzer te zijn en het lijkt er op dat de gemeentelijke autonomie wordt ver moord door de heren planologen. Het wordt naar onze mening tijd dat wij het samen eens worden over die vormgeving omdat dan vele zaken gemakkelijker komen te liggen. Het recente geval van de vestiging door Sneepsdraineer- buizenindustrie spreekt boekdelen. Er mag van het gemeentebestuur meer initiatief, maar ofck meer durf en draad kracht worden verwacht. Wij betreuren het, dat andere plannen van het gemeentebestuur slecht van de grond komen. Wij noemen het jachthavenplandat naar onze mening nu toch wel snel dient te worden gerealiseerd, zal Willemstad nog meespelen in het geheel van de rekreatieve ontwikkelingsplannen rondom ons. De rekreatieve ontwikkeling dient ook hier op gang te komen en daartoe moet men naar onze mening de daarop betrekking hebbende gronden snel kopen. Het is niet vol doende de gronden een bepaalde bestemming te geven. Het is nodig ze te ver werven. Ook hier stijgen de prijzen onrustbarend en viert de speculatie hoogtijEr dient met de rekreatieve voorzieningen door de gemeente zelf een bescheiden begin te worden gemaakt. Zo moet het op korte termijn mogelijk zijn dat kampeerders en caravanbewoners op een daartoe geschikt terrein de voor hun verblijf geëigende voorzieningen aantreffen. Met het oog op de te verwachten rekreatieve funktie van Willemstad, doch evenzeer voer de bevolking is het gewenst dat er gewerkt wordt aan de tot standkoming van een openlucht zwembadHet goede voorbeeld van een gemeente in Zeeuwsch-Vlaanderen, waar de bevolking door middel van de "Doe het zelf methode" iets dergelijks tot stand bracht, moge wat ons betreft onder leiding van het gemeentebestuur worden nagevolgd. Wij komen in deze zittingsperiode hierop terug. Wij vinden dat alle hens aan dek moeten worden geroepen om het toeristische bezoek te ontwikkelen. De plaatselijke V.V.V, dient daarin een zodanige aktieve rol te spelen, dat de vrij belangrijke subsidiëring naar deze kant geoorloofd blijft. Wij hebben kritiek op de dienst van openbare werken. Wij vinden de orga nisatie van deze dienst vaak minder efficiënt en soms ondeskundig. Het is mogelijk dat de oorzaak ligt in het feit dat de leiding geen fulltimer is. Wij zijn van mening, dat er nu naar gestreefd dient te worden, Bleker met het oog op de toekomstige ontwikkelingsfase, dat de dienst openbare werken krachtiger en deskundiger wordt geleid. Wij zullen de gang van zaken kritisch volgen en er te zijner tijd op terugkomen. T

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 13