V - 11 - Wijziging Het ligt reeds enige tijd in de bedoeling van het college van burge meester en wethouders voor de werklieden, in dienst der gemeente, een werk- classificatie en prestatiebeloning in te voeren. Aan het Bureau Personeels beheer en Organisatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten werd ge vraagd een funktie-indeling te maken. Naar aanleiding van dit advies en om een verdere realisatie mogelijk te maken is het noodzakelijk zowel de salarisverordening als het Algemeen Amb tenarenreglement te wijzigen. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad tot wijziging van het Algemeen Ambtenarenreglement en de verordening tot regeling van de vaste bezetting en de bezoldiging van het ambtelijk personeel in dienst der gemeente Wil lemstad, overeenkomstig de door burgemeester en wethouders overgelegde ontwre rp-besluiten. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad tot vaststelling van de 18e, 19e, 20e en 21e wijziging van de gemeente-begroting voor het dienstjaar 1963. Burgemeester en wethouders hebben de raad een ontwerp-partiële her ziening aangeboden van de regeling t.a.v. de bebouwing van de kom der gemeente. ziening bebouw-Bij de partiële herziening zijn een aantal percelen betrokken aan de zuid- de kom-plan. oostf-rijde van de Achterstraat. Be herziening is nodig om de mogelijkheid te scheppen ter plaatse een aan tal bejaardenwoningen te bouwen en een tweetal bungalows. Bovendien is gedacht aan een parkeerterrein, waarvan sprake is in het j achthavenplan Be voorzitter zegt het onderhavige voorstel in tewillen trekken. Be eige naar van de grond, de heer Bekker uit Utrecht, wil de grond wel verkopen maar onder de voorwaarde dat hij zelf aldaar een bungalow kan bouwen. Baar- door is het nodig over de aankoop nader in onderhandeling te treden. Het plan zal hierna moeten worden gewijzigd, zodat het geen zin heeft het over gelegde plan voorlopig vast te stellen. Be heer G.N. de Lint stelt voor het plan ook op andere punten te herzien. Be plaats van het parkeerterrein acht spreker ongelukkig gekozen. Be voorzitter zegt het een aardig parkeerterrein te vinden, waarvoor sub sidie wordt gegeven in het kader van het jachthavenplan. Be heer V/.J.Schuil acht het niet mogelijk het parkeerterrein te combineren met de bejaardenwoningen. Be afstand tussen beide bedraagt slechts 12^ m. Be heer A.Kamp zou liever het parkeerterrein uit het plan elimineren. Be voorzitter zegt dat het terrein alleen bestemd is voor personenauto's, niet voor vrachtwagensHet is beslist noodzakelijk in de buurt van de jachthaven over een parkeerterrein te beschikken. Maar ook zonder jacht haven is er een enorme behoefte aan parkeergelegenheid. Be heer YT.J.Schuil stelt voor dat burgemeester en wethouders het plan nader bezien en desnoods de bejaardenwoningen uit het plan schrappen. Be voorzitter zegt dat de bouw van bejaardenwoningen primair is en stelt voor het parkeerterrein aan de andere zijde van de straat te plannen. Bij een nadere beschouwing komen er misschien nog andere mogelijkheden naar voren. Be heer G.N. de Lint zou de inrit van de Achterstraat aan de zijde van de Landpoortstraat willen verbreden. Be voorzitter zegt dat er dan bepaald geen riant gezicht vanuit de Land- poortstraat ontstaat. glement en salarisver ordening. Wijziging begroting dienstjaar 1963. Voorlopige vaststelling ontwerp-her-

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 11