- 10 - Daartegen bestaat naar de mening van het college geen bezwaar, aangezien de bebouwing ter plaatse beperkt blijft tot de meest noodzakelijke voor zieningen. De grotere vlek aan de noord-oost-zijde van het plan, waarvoor de bestem ming "bijzondere doeleinden" geldt, dient gehandhaafd te worden, alsmede de beperking van de hoogte, dit ter voorkoming van een verstoring van het silhouet van de kom der gemeente. Het derde bezwaarschrift van het waterschap "De Striene" kan eveneens aanvaardbaar worden geacht, met dien verstande, dat het college als grens van het uitbreidingsplan in ieder geval zou willen handhaven de oostzijde van de haven aan de Bovensluis. De haven ter plaatse of het niet te dempen gedeelte daarvan kan een funktie verimllen in de rekreatieve sfeer. In dit verband merkt het college op dat de bestemmingvan de gronden geen nadelige invloed kan hebben op de ontwatering van binnen waterschapsverband gelegen gronden, aangezien elke wijziging in de situatie ter plaatse, waar bij de afwatering of ontwatering in het geding komt, zich niet zonder toe stemming van het waterschap kan voltrekken. De nieuwe grenslijn is op de situatie-kaart aangegeven. Het laatste be zwaarschrift van een aantal pachters is helaas niet voor inwilliging vat- aar. Waar hier sprake is van de behartiging van het algemeen belang in de ruims e zin des woords, meent het college dat aan de bezwaren van rekla- manten niet tegemoet kan worden gekomen. Aangezien bij onteigening of pachtontbinding een wettelijk vastgestelde regeling voor schadeloosstelling wordt toegepast, zal aan de betrokken pachters een verantwoorde financiële schadeloosstelling worden verleend. Dat ten westen van Willemstad verschillende percelen grond beschikbaar zouden komen voor rekreatie, zoals adressanten aanvoeren, is niet juist. De aar gelegen gronden zijn zonder uitzondering rijkseigendom en krijgen een andere toestemming dan die in de rekreatieve sfeer# De^heer G.IT. de Lint zegt te hebben begrepen, dat het waterschap "De Strie ne het haventje aan de Bovensluis disponibel wil houden voor afwatering. Komt de grens van het uitbreidingsplan ten oosten van de haven, dan kan het waterschap niet meer over de haven beschikken. Volgens het voorstel van burgemeester en wethouders zou de haven moeten dienen voor rekreatie. it is echter niet mogeli-jk als de Striene de haven afdamt. De voorzitter zegt dat de afdamming ter hoogte van de zomerkade zal komen, zodat nog een groot gedeelte open blijft. De heer W.J.Schuil is van mening dat de kwestie van de afwatering een ee-iixe van de Striene is, want de gronden worden opgehoogd, waarna de afwatering naar buiten kan plaats hebben. De voorzitter zegt dat het college van burgemeester en wethouders het haven- je van de Bovensluis van belang achten voor de rekreatie. De afwatering kan nooit verstoord worden, aangezien elke wijziging in de situatie de toe stemming van het waterschap behoeft. De heer W.J.Schuil vindt het jammer dat door de wijziging de grond ten oosten van de haven niet benut kan worden. Tenslotte besluit de raad de grenslijn van het uitbreidingsplan te houden ten oosten van het haventje van de Bovensluis. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad tot vaststelling van de her ziening van de uitbreidingsplannen I en II ten westen en ten oosten van

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 10