- 15 - Er is o.a. gesproken door prof. W.Hallstein, de voorzitter van de Commissie van de Europese Economische Gemeenschap en door Henry Cravatte, minister van Luxemburg, die voorzitter is van de Raad van Europese Gemeenten. Prof.Brugmans, rector van het Europa-College te Brugge heeft de cultuur politiek behandeld. In alle redevoeringen kwam sterk tot uiting de vrees voor wat een man als de Gaulle doet. We hebben ons kunnen bezinnen op problemen, waarmee we ook hier te maken hebben. De voorzitter is nog benaderd door de pers. De Bredasche Courant en de Oostpers zullen een artikel aan het congres wijden. De service was verbluffend goed. De kosten van logies en maaltijden werden betaald door het organi serend comité. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Willemstad van i

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 108