- 7 - De heer Schuil merkt op, dat Gedeputeerde Staten hebben gezegd dat de heer Sneep moet worden geholpen. Wij zijn wel laat met het uitbreidingsplan, maar ik snap nu toch Gedepu teerde Staten ook niet, aldus spreker. De vraag van de heer Schuil hoe het staat met de reorganisatie van de dienst openbare werken, zal op zijn voorstel schriftelijk worden beantwoord in ver band met de beschikbare tijd, Tenslotte wil de heer Schuil voor de laatste keer nog eens de aandacht ves tigen op de vuilnisbelt. Spreker zegt tot nu toe het vertrouwen te hebben gehad dat de vuilnisbelt zou worden opgeruimd, maar dit vertrouwen is nu beschaamd. De vuilnisbelt is niet meer te bereiken. Iemand heeft er cement gestort. Het pad is onbegaanbaar geworden. De ophaler van het huisvuil kan er met zijn wagen niet meer op. Dit is geen afdoening van zaken. De voorzitter zegt dat de kans bestaat om na het in werking treden van de gemeenschappelijke regeling het huisvuil over te brengen naar Fijnaart. Misschien kunnen we gezamenlijk nog komen tot vuilverwerking of verbranding. De heer Dekkers zegt dat de vuilnisbelt in elk geval weer toegankelijk moet worden gemaakt. Niet meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Willemstad van /f De 1 is, De vporzitter,

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 107