- 6 - Burgemeester en wethouders hebben hierop als volgt schriftelijk geantwoord; 1De reconstructie van de Kon.Wilhelminalaan is in het stadium van voorbe reiding. Gedacht wordt om het werk volgend voorjaar uit te voeren. In middels zullen enige voorzieningen worden getroffen t.a.v. de ergste putten. 2. Het ligt in de bedoeling dat de overblijvende nieuwe stenen van de Groen straat en het Molenpad in het nog onverharde gedeelte van de Hofstraat worden gelegd. 3. De heer C.van der Burgh heeft reeds opdracht gekregen alle woningen van de Kon.Wilhelminalaan te behandelen overeenkomstig de proeven, die onder toezicht van Volkshuisvesting in de loop van dit voorjaar genomen zijn in 2 woningen ter plaatse. Voor zover wij thans na kunnen gaan is de heer van der Burgh reeds begon nen in één of meer woningen. Wat de douche-cellen betreft liggen de plannen gereed. Er heeft één dezer dagen overleg plaats gehad met de direktie van de Volkshuisvesting. De douche-cellen kunnen ingericht worden, indien het merendeel der bewoners instemmend reageert en bereid zijn f. 1,50 per week meer huur te betalen. Binnenkort zullen de bewoners daarover benaderd worden. 4. Over de afrastering bij de firma Ph.van der Flier is ons niets bekend, evenmin over de wateroverlast ter plaatse. Wij zullen deze zaak met spoed onderzoeken. De heer Grootenboer vraagt of er al vorderingen zijn gemaakt met betrek king tot de bouwplannen van de heer Sneep, De voorzitter zegt, dat deze zaak straks nog uitvoerig zal worden behandeld. Vervolgens vraagt de heer Grootenboer of het bouwrijp maken van een gedeelte van het nieuwe plan Helwijk al is aanbesteed. De voorzitter zegt, dat het werk onderhands is gegund aan de heer Evers. Aanstaande week wordt een aanvang gemaakt met de werkzaamheden. Op de vraag van de heer Grootenboer waarom onderhandse aanbesteding heeft plaats gehad, antwoordt de voorzitter, dat grote haast moest worden gemaakt in verband met de woningbouw. Met het aannemersbedrijf "Velma" was afge sproken dat het contingent woningen van 19^3 en 1964 tegelijk zou kunnen worden gebouwd. Voor het contingent 1964 moet een gedeelte van de grond bouwrijp vrorden gemaakt. De goedkeuring van Gedeputeerde Staten is nog wel niet ontvangen, maar we hebben het werk toch gegund, omdat langer uitstel de woningbouw in gevaar brengt De grond in Helwijk te duur. Het plan is te royaal opgezet. Op de griffie ziet men het partiële plan tegen de achtergrond van het gehele uitbreidings plan. De financiering door middel van een vaste geldlening hebben Gedeputeerde Staten al wel goedgekeurd. Als binnen een maand de straten en de riolering niet zijn gelegd, trekt de aannemer zich terug en wat moeten we dan beginnen? De heer Schuil zegt te begrijpen dat de gemeente in een dwangpositie verkeert- Op de goedkeuring van het gehele uitbreidingsplan kunnen we niet wachten. Dit kan nog wel enige tijd duren in verband met het aanbrengen van wijzigingen, Niet alleen de te royale opzet moet worden herzien, maar er ontstaat ook een andere situatie door de vergroting van het industrieterrein t.b.v. de heer Sneep.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 106