- 5 - Als plaatsvervangende leden werden destijds aangewezen de heren J.Tramper en D.Looij. Burgemeester en wethouders stellen voor dezelfde heren te herbenoemen. Uit de schriftelijk gehouden stemming blijkt, dat alle leden zijn herbe noemd. Rondvraag. de heer Kamp heeft gehoord, dat Sint-Nicolaas bij zijn komst in de gemeente zou hebben gezegd, dat de kinderen de bomen in Helwijk hebben ver nield. Uit ingewonnen informaties blijkt, dat de aannemer de bomen heeft beschadigd. De heer Schuil zegt, dat de bomen al vernield waren voor de aannemer begon. De bomen zijn kennelijk vernield door de jeugd. Uit een gesprek met een bewoner van Helwijk kwam naar voren, dat men verbaasd was dat de gemeente daar bomen durfde te planten! De mensen daar zijn geen bomen waard. De heer Dekkers vraagt zich af of het nog wel nut heeft bomen te planten als het juist is wat de heer Schuil heeft gezegd. De voorzitter zegt in het voorjaar een boomplantdag te willen organiseren. Eerst had spreker dit j.l. zaterdag willen doen, maar bij nader inzien bleek het beter te wachten tot het voorjaar. De bomen hoeven dan niet de hele winter over te staan. Als de kinderen van Helwijk en de Stadsendijk de bomen mogen planten, bestaat de kans dat er minder wordt vernield. Met inzet van de kinderen wil de voorzitter het nog een keer proberen. Tevens zou dan een circulaireaan de ouders moeten worden verzonden, waarin tot uiting komt dat dit de laatste kans is om bomen te hebben in Helwijk. De heer Koekkoek is van mening, dat de gemeente te vroeg is begonnen met het planten van bomen. Als de zaak is afge-rond en opgeruimd, zal men waar schijnlijk niet zoveel vernielen. De heer de Lint zou veel meer bomen willen planten. Een grote groep bomen wordt niet zo gauw beschadigd, terwijl een paar systematisch worden vernield. De voorzitter wil het in ieder geval nog één keer proberen. De heer A. de Wit heeft de volgende vragen schriftelijk gesteld: 1. De Kon.Wilhelminalaan wordt gedeeltelijk onbegaanbaar en onberijdbaar. Willen burgemeester en wethouders hiervoor direkt maatregelen nemen 2. Het verlengde gedeelte van de Hofstraat is geen eigendom van de gemeente, maar is wel beschadigd door de aanleg van de riolering, zodat het voor de bewoners ondoenlijk is om deze weg te begaan of te berijden, daar hij nog een bedrijf uitoefent. Willen burgemeester en wethouders hierin verandering brengen Zonodig het opruimen van de bagger, het aanbrengen van puin met gronöafdekking. Kan dit 3. Daar het herstel van de watersnoodschade aan de woningen in de Kon.Wil helminalaan stagneert en aan de bewoners is beloofd douche-gelegenheden aan te brengen, is mijn vraag: Zijn burgemeester en wethouders bereid deze nu te doen aanbrengen, aangezien door sommige bewoners al geijsers zijn aangekocht. 4. De afrastering bij de fa.Fh.v.d.Flier is niet in orde. Hierdoor komt de jeugd op zijn terrein en beschadigt verschuilende bouwmaterialen, zoals pannen en grêsbuizen enz. Ook is er geen drainage toegepast, zodat bij regen veel wateroverlast ontstaat. Zijn burgemeester en wethouders bereid dit te herstellen

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 105