- 4 - Hoewel de aansprakelijkheid van de verenigingen in de overeenkomst is ge regeld, wil de heer Schuil nog verder gaan en de bepaling opnemen, dat bij het niet voldoen aan de voorwaarden, geen gebruik meer van het veld mag worden gemaakt. De voorzitter zegt, dat deze bepaling nog wel in de overeenkomst kan worden opgenomen. Als terreincommissaris is de gemeentetuinman, de heer de Vos, aangewezen. De heer de Lint stelt voor de bevoegdheden van de heer de Vos uit te breiden, opdat hij ook toezicht kan houden op het geheel. De heer de Wit heeft gezien, dat men onder de draad langs het terrein heeft gespit, zogenaamd om er beter met de maaimachine bij te kunnen. Dit zie je nergens. Het geeft veel modder. De voorzitter zal informeren wie hiertoe opdracht heeft gegeven. De heer Schuil vraagt of de bepaling in de overeenkomst, dat het maken van reklame is voorbehouden aan de gemeente, inhoudt, dat de vereniging geen re- klame mag maken of alleen onder bepaalde voorwaarden. De voorzitter antwoordt, dat de vereniging geen reklame mag maken. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad het sportveld aan genoemde ver enigingen te verhuren overeenkomstig de voorwaarden, opgenomen in de ontwerp- huurovereenkomstnadat deze is aangevuld met de door de heer Schuil voor gestelde bepaling. Terugbetaling De omslagplicht van de gemeenten ten aanzien van het Hoogheemraadschap waterschaps- de Brabantse Bandijk is bij arrest van de Hoge Raad ongegrond verklaard. Op grond daarvan hebben de gemeentebesturen binnen het ressort van het Hoog heemraadschap teruggaaf geëist van de in de loop der jaren 1957/1962 betaal de lasten. De financiële consequenties, die daaruit voor het Hoogheemraadschap voort vloeien, zijn niet van geringe omvang. In totaal moet f. 1.155*223,48 ten onrechte geheven hoogheemraadschapslasten worden terugbetaald. Terugbetaling in ëén jaar is voor het Hoogheemraadschap een bijzondere moei lijke zaak. Uit de overgelegde stukken blijkt, dat de Verenigde Vergadering van het Hoog heemraadschap thans over de terugbetaling van de ten onrechte geheven lasten een betalingsregeling aanbiedt, op grond waarvan de gemeenten onmiddellijk 35>1434?° van het teveel betaalde zullen terugontvangen en de rest in 5 ge lijke jaarlijkse termijnen. De gemeente Willemstad heeft in totaal f. 23*812,75 terug te vorderen. Krachtens de voorgestelde regeling zal onze gemeente dus onmiddellijk f. 8.368,61 terugontvangen en de rest ad f. 15.44414 in 5 jaarlijkse ter mijnen van f. 3.088,82. Aangezien ook het college van burgemeester en wethouders de overtuiging is toegedaan dat terugbetaling in één jaar voor het Hoogheemraadschap op on overkomelijke moeilijkheden stuit, stelt het college de raad voor het boven bedoelde compromis-voorstel te aanvaarden. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders tot aanvaarding van het compromis-voorstel. Herbenoeming De leden van de Vorderingscommissie ingevolge de Woonruimtewet 1947 leden vorde- moeten jaarlijks aftreden, terwijl de leden wel voor herbenoeming in aan- ringscommissiemerking komen. ingevolge de De commissie is thans samengesteld uit de volgende heren: C.Aarts, J.C.Sneep Woonruimtewet Dzn., K.Verhagen, A.de Y/it en K.Dane. lasten Brabantse Bandijk.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 104