- 3 - De heer de Lint wil alle woningen aansluiten. De voorzitter zegt, dat rekening moet worden gehouden met de feiten. Uw argument is een gevoelsargument, aldus de voorzitter. We vinden het alle maal vervelend dat de polderbewoners niet mee kunnen profiteren. De heer de Lint vindt het geen manier dat degenen, die in een onrendabel gebied vronen, altijd veel geld moeten betalen om van een voorziening te kunnen profiteren. De heer Koekkoek wil het zo stellen dat we het samen betreuren dat niet alle mensen kunnen aansluiten op aardgas. Het is ook een kwestie van renta biliteit. Om rendabel te zijn moet 70Jo van de inwoners aansluiten, anders gaat het niet door. De gemeente kan geen enkele inwoner verplichten aan te sluiten. De heer Grootenboer vraagt of het niet beter zou zijn geweest om een enquête te houden. De voorzitter zegt, dat er nog een enquête zal worden gehouden. De heer Koekkoek merkt op, dat er ook nog voorlichtingsavonden zullen worden gehouden voor de inwoners. De heer Kamp vraagt hoe het in andere plaatsen is geregeld met de onrendabe le gebieden. De voorzitter antwoordt, dat ook die niet kunnen aansluiten. De heer Schuil voelt het zo aan, dat er voor de burgers wel wat meer uit had mogen komen. Spreker verheugt zich, dat zoveel sprekers het oneens zijn met de kabinetbeslissingi en vraagt of Willemstad kan worden opgenomen in de planning van 19&5» De voorzitter zegt dat de raad vóór 21 december moet beslissen, juist omdat men Willemstad in de planning voor 1965 nog wil opnemen. De heer Schuil heeft in de voorwaarden zien staan, dat warmwatertoestellen, mits het een normaal type betreft en niet te oud is, gratis worden omgebouwd, Spreker vraagt of de voorzitter enig idee heeft hoever dit strekt. De voorzitter zegt, dat de formulering de indruk wekt dat men een slag om de arm heeft willen houden, maar op grond van opgedane ervaringen gelooft de voorzitter wel, dat hierbij soepelheid zal worden betracht. De heer de Lint vindt het wel eigenaardig, dat het gas naar België wordt getransporteerd, terwijl onze eigen burgers er niet allemaal van kunnen profiteren. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders toe te treden tot de Maatschappij voor Inter communale Gasdistributie N.V. te Oosterhout. Verhuur sport- Onder overlegging van een tweetal ontwerp-huurovereenkomsten, stellen terreinen aan burgemeester en wethouders voor de sportterreinen en de daarbij behorende Kogelvangers voorzieningen gedurende 5 jaren te verhuren aan de voetbalvereniging "Kogel en Vios. vangers" en de korfbalvereniging "V.I.O.S.". De huurprijs bedraagt voor de voetbalvereniging f. 600,per jaar en voor de korfbalvereniging f. 250,per jaar. De heer Schuil vraagt of de bepaling, dat het terrein voor wedstrijden alleen op zaterdagmiddag mag worden gebruikt, voortgesproten is uit de wens van de vereniging zelf. De voorzitter zegt, dat het college van burgemeester en wethouders hiervan zonder meer zijn uitgegaan, omdat men altijd op zaterdag speelt. Op een vraag van de heer Schuil of de huurprijs op een normaal peil ligt, antwoordt de voorzitter, dat uit informaties in de omliggende gemeenten blijkt, dat voor enkele verenigingen de huurprijs hoger is.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 103