- 2 - De heer Schuil merkt nog op, dat het moeilijk is de kosten van zo'n plan te "begroten. Zonder hoofdelijke stemming vrorden de ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen. Aansluiting Burgemeester en wethouders hebben de raad een schrijven aangeboden van bij N.V. N.V. Intergas te Oosterhout d.d. 28 oktober 1964. Intergas. Blijkens dit schrijven heeft de raad van commissionarissen van voornoemde N.V. besloten de aardgasvoorziening in onze gemeente op zich te willen nemen. De gemeente Willemstad kan op grond van de bestaande planning in 1965/1966 voorzien worden van een gasnet, dat via een transportleiding aan gesloten zal worden op het reeds bestaande gasnet Fijnaart-Dinteloord. Eind 1966 of begin 1967 kan het aardgas voor onze gemeente ter beschikking komen. Het toetreden van onze gemeente tot de Maatschappij voor Intercommunale Gas distributie (intergas) N.V. betekent, dat de gemeente opgenomen wordt in de rij van aandeelhouders. Het aantal aandelen, waarmede onze gemeente moet deelnemen, bedraagt 20, t.w. een aandeel per 100 inwoners. Per aandeel moet f. 100,gestort worden. Bovendien moet de gemeente een garantie verlenen ten behoeve van door Inter gas te sluiten vaste geldleningen tot een bedrag van de geraamde investerin gen in de gemeente, afgerond naar boven op f. 100.000,Voor onze gemeente zal de garantie f. 400.000,bedragen, aangezien de investeringen voor Willemstad geraamd worden op f. 350.000, Alhoewel zulks nog nergens het geval is geweest, kan de gemeente - bij een toenemende krapte op de geldmarkt - verplicht worden zelf een lening aan te trekken. Deze kan echter onder gelijke voorwaarden overgedragen worden aan Intergas. De voorlichting, de aansluiting van de woningen, de ombouw van de kook- toestellen en warmwaterapparaten en de nodige uitbreidingen van het net in nieuwe uitbreidingsplannen komen voor rekening van Intergas. De gehele opzet is vrijwel analoog aan die van de N.V. Waterleiding Maat schappij Noord-West-Brabant te Oudenbosch, waarvan de gemeente ook aandeel houder is. Burgemeester en wethouders stellen de raad voor tot aansluiting van de gemeente bij Intergas N.V. te willen besluiten. De voorzitter zegt, dat burgemeester en wethouders reeds geruime tijd gele den kontakt hebben opgenomen met N.V. Intergas om de gemeente te voorzien van mijngas. Daartoe moest eerst een studie worden gemaakt, die erg lang heeft geduurd. Intergas adviseert echter direkt over te gaan op aardgas. Een tussenfase zou veel geld kosten en slechts een zeer korte tijd kunnen bestaan. De heer de Lint vraagt of een gedeelte van de gemeente weer niet zal worden aangesloten, evenals dit het geval is geweest met het aanleggen van de waterleiding en de elektrificatie. Moeten de mensen die in de polder wonen: soms weer baatbelasting gaan betalen De voorzitter zegt, dat Intergas in elk geval 17 m, maar waarschijnlijk wordt dit 20 m, van de leiding voor zijn rekening zal nemen. De rest zullen de inwoners zelf moeten betalen. De polder valt er buiten. Dit gebied is voor de maatschappij niet rendabel. De heer de Lint vindt dit niet juist. De polderbewoners moeten wel belas ting betalen, maar profiteren nooit van de normale voorzieningen. Dit is onbillijk. De voorzitter zegt dat het onmogelijk zal zijn ook de polder aan te sluiten en vraagt spreker hoe hij de zaak zou willen regelen.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 102