n o Notulen van de vergadering van de raad der gemeente Willemstad, gehouden op donderdag 10 december 1964 "te 19»30 uux ten gemeentehuize. Voorzitter: de edelachtbare heer P.B.Bouman Jr. Sekretariss de weledele heer K.Bane. Aanwezig de leden: J.A.Dekkers, C.P.Koekkoek, W.J.Schuil, A.de Wit, A.A.Kamp, H.Grootenboer en G.N. de Lint. Opening. Na het uitspreken van het ambtsgebed opent de voorzitter de vergade ring. De raad neent een ogenblik stilte in acht ter herdenking van Cornelis Johannes Lenoir, oud 77 jaar en Maatje Dekker, oud 60 jaar, die sinds de vorige vergadering zijn overleden. De voorzitter spreekt de hoop uit dat zijdie tevergeefs naar rust hebben gezocht, deze rust nu hebben gevonden. Vervolgens heet de voorzitter de leden hartelijk welkom op deze vergade ring, die eigenlijk informeel zou ziijn, maar waaraan nog een klein offi- ciëel gedeelte moest worden toegevoegd. Vandaar dat de agendapunten: notulen en rondvraag niet zijn opgenomen. Hierna dienen de leden W.J.Schuil, A.de Wit, A.A.Kamp, H.Grootenboer en G.N. de Lint de volgende motie van orde in: Ondergetekenden stellen voor na punt 5& van de agenda voor de raadsver gadering d.d. 10 december 1964 i-n lassen punt 5"b> luidende als volgt: Rondvraag De voorzitter vraagt de rondvraag zoveel mogelijk te willen beperken i.v.m. de beschikbare tijd. Ingekomen 1. Een schrijven van Gedeputeerde Staten d.d. 11 november 1964» G.nr. 9282, stukken. waarbij goedkeuring wordt verleend aan de 14e wijziging van de begroting 1964; 2. Een schrijven van Gedeputeerde Staten d.d. 11 november 19^4» G.nr. 9346, waarbij goedkeuring wordt verleend aan de wijziging van de salarisveror dening 3. Een schrijven van Gedeputeerde Staten d.d. 11 november 1964G.nr. 9345» waarbij goedkeuring wordt verleend aan de wijziging van de verplaatsings kostenverordening 4. Een schrijven van Gedeputeerde Staten d.d. 11 november 1964» G.nr. 3920, waarbij goedkeuring wordt verleend aan het besluit tot toekenning van een uitkering ineens in verband met de nacalculatie van de trend 1964 5. Een schrijven van Gedeputeerde Staten d.d. 14 oktober 1964» G.nr. 4142, waarbij in beginsel wordt ingestemd met het raadsbesluit tot aankoop van grond van Dr. A. de Mooy; 6. Een schrijven van Gedeputeerde Staten d.d. 11 november 1964G.nr. 9869, v/aarbij goedkeuring wordt verleend aan het raadsbesluit tot het aangaan van een geldlening met R.Mees Zoonen te Rotterdam. Het is de heer de Lint opgevallen dat de kosten voor het opmaken van het struktuurplan Drieprovinciëndam 5hoger zijn geworden. Spreker wil het plan niet aanvallen, maar is verbaasd dat de kosten zo hoog worden. Is hier ook toezicht op en hoe komt het dat aanvankelijk de kosten zo laag werden geraamd De voorzitter zegt, dat de aanvankelijke raming later bleek tegen te vallen. De verhoging is wel groot, maar het plan is de kosten wel waard. Professor Wieger Bruin en ir. Schut hebben ons steeds volledig ingelicht. Zij hebben met grote voortvarendheid gewerkt en veel instanties geraadpleegd.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 101