24 februari 1956, VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD op vrijdag dag 24... februariio56 des Hamiddags 6 45uur. Notulen van de vergadering van de raad der gemeente Willemstad op vrijdag, 24 februari 1956, des namiddags 6.45 uur ten gemeentehuize. Voorzitter: de edelachtbare heer C.A.van der Hooft, secretaris: de weledele heer K.Dane. Aanwezige leden: J.A.Dekkers, H.GrootenboerG.N.de Lint, C.Maris D.van de Ree, K.Verhagen en A.de Wit OPENING De voorzitter opent de vergadering door het uitspre ken van het ambtsgebed en heet de aanwezigen leden harte lijk welkom. Door omstandigheden is dit een spoedeisende om zo spoedig mogelijk de nota van aanmerkingen op de be groting dienst 1956 af te doen, daar het gelukt is een sluitende begroting te verkrijgen, doordat de afschrijving e-n rente voor de kleuterscholen kan worden afgevoerd, de uitkering uit het gemeentefonds per inwoner is verhoogd en de compensatie-uitkering voor vermindering der personele belasting een verhoging kon ondergaan. Gezien het grote batige saldo van de stichting voor het gezinsverzorgingswerk is het mogelijk het geraamde sub sidie ad f.1200,te verminderen met f.700, De heer A.de Wit vraagt of het gezinsverzorgingswerk niet voor verbetering vatbaar is, daar er thans reeds een batig saldo is, waarop de voorzitter antwoordt, dat er dit jaar een tweede verzorgster zal worden aangesteld. De heer G.N.de Lint vraagt waarom deze vergadering spoedeisend is, daar hem dit niet geheel duidelijk is. De voorzitter antwoordt, dat Gedeputeerde Staten de begroting zo spoedig mogelijk wensen terug te ontvangen. Ten aanzien van de afschrijving en rente van de kleu terscholen vraagt de heer G.N.de Lint of dit een kwestie is van beleid of boeking. De voorzitter zegt, dat dit een kwestie is vanbeleid daar wanneer de eerste afschrijving geschiedt in 1954 geen rijksbijdrage wordt verleend, terwijl wanneer de eerste afschrijving geschiedt in 1955 wel een rijksbijdrage wordt verleend. Het doen van de eerste afschrijving in 1955 is aan vechtbaar, daar de Christelijke Kleuterschool "Beatrix" is geopend in februari 1955 en de Chr.Kleuterschool "Prinses Marijke in 1956. -Gedeputeerde Staten- N. S. 17189" -2.07.51

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1956 | | pagina 1