yv Opening Ingekomen stuk ken. Aflossing geld- leening. Geldleening. Kasgeldlening. 30 Januari 1930 Notulen van de vergadering van den Raad der gemeen te Willemstad op 30 Januari 1950,des namiddags te 4 uur. Voorzitter: de Edelachtbare Heer C.A.van der Hooft; Secretaris: de Weledele Heer K.Dane. Aanwezig de heren: C.Maris;A.de WitjA.P.v.d.Hil; H.Grootenuoer;H.E.Maris;K.Verhagen;J.A.Dekkers De Voorzitter opent deze eerste vergadering in net jaar 1950 en wenscht de raadsleden een voorspoedig en gezegend nieuwjaar toe en spreekt de wens uit,dat Gods zegen aan hun arbeid verbonden moge zijn. Spreker memoreerd in het hort wat in het aigelopen jaar tot stand is gekomen en komt tot de conclusie dat de woningnood nog steeds urgent is,zodat woning bouw dringend noodzakelijk is. Een schrijven van Gedeputeerde Staten waarbij mede gedeeld wordt dat accoord gegaan wordt met de be zoldiging van de amotenaar,die belast i3 met de administratie verbonden aan de exploitatie van de woningwetwoningen en het ophalen van de huren. Aangezien de dames Maris bereid zijn gevonden het resteerende gedeelte van een lening ad./.iuüü, bij wijze van vervroegde aflossing in ontvangst te nemen,stellen Burgemeester en Wethouders aan de Raad voor,daartoe over te gaan. Aldus besloten,zonder hoofdelijke stemming. Burgemeester en Wethouders stellen de Raad voor het restant van een lening,groot /.5U0l),te con verteren en de nieuwe lening te sluiten met de Bank voor Nederlandsche Gemeenten tegen een rentepercen tage van 3$. Aldus besloten zonder hoofdelijke stemming. Burgemeester en Wethouders stellen de Raad voor een kasgeldlening af te sluiten groot /.büUUU, tw /.30UÜU,voor de bouw van een burgemeesters- woning; /.2uuüü,voor de restauratie van het ge meentehuis en /.lüUOU,- voor het herstel der straat verlichting. De heer Verhagen vraagt,of de straatverlichting nu binnenkort hersteld zal worden. De Voorzitter zegt,dat hiermede spoed zal worden betracht. De heer Verhagen vraagt verder waarom de burge meesterswoning niet door Willemstadsche aannemers geoouwd kan worden. De Voorzitter zegt,dat Gedeputeerde Staten goed keuring weigeren voor het bedragder laag3te Willem stadsche aannemer en adviseeren een andere aannemer op te zoeken. De Heer van den Hil vraagt or de Willemstadsche aannemers niet bereid waren voor een lager bedrag te bouwen. De Voorzitter zegt dat zulks niet het geval was. De Heer Maris zegt dat de financiering van het herstel der straatverlichting niet in de begroting werd opgenomen. De Voorzitter zegt,dat dit zal plaats hebben bij begrotingswijziging. Daarna n.s. 17192 I

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1950 | | pagina 1