NOTULEN van de vergadering van den Raad der gemeente WILLEMSTAD X gehouden op 3 Mei 1948,des n.m.2 uur. Voorzitter:de Hoogwelgeboren Heer Jhr.Mr.W.F.Quarles van Ufford Secretaris;de Weledele Heer K.Dane. Aangezig de heeren: J.A.Dekkers,H.Grootenboer,C.Maris, G.N.de Lint,P.M.A.Matthee,K.Verhagen en A.de Wit. OPENING. De Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige heeren welkom. RIJKSSTEUN De Voorzitter deelt mede,dat de raad een besluit moet nemen l WONINGBOUW. in verband met de aanvrage van rijkssteun voor de woningbouw ingevolge de woningwetvoor den bouw van 17 arbeiders woningen^ Zonder hoofdelijke stemming wordt daartoe besloten. ONDERHANDSCHE De Voorzitter deelt mede,dat een onderhandsche aanbesteding AANBESTEDING, werd gehouden voor den bouw van zeven arbeiders-woningen en dat daarbij gebleken is,dat de aannemer J.van Nieuwenhuijzen te Naarden de laagste inschrijver is en wel voor de volgende bedragen: 3 woningen (molenpad) f.28.500,'- en 4 woningen! Groen straat) f.41.410,-. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad,overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders,aan de Centrale Directie voor de Volkshuisvesting een voorstel van gunning te doen t.n.v. J.van Nieuwenhuizen,voornoemd en aan Heeren Ged. Staten goedkeuring te vragen voor de onderhandsche aanbesteding. SALARISVEROR- De Voorzitter brengt ter tafel een voorstel van B.en W. tot DING GEM.PERS.vaststelling van een nieuwe salarisverordening voor het gemeen- tepersoneel,waarbij rekening werd gehouden met de incorporatie van de vaste en tijdelijke toelagen. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad het ontwerpbesluit ongewijzigd vast te stellen. STRAATVER- Aan de hand van een tweetal kaarten van de P.N.E.M. wordt de LICHTING. geheele gemeente nagegaan en besproken.De geheele straatver lichting moet hersteld worden van aangerichte oorlogsschade, terwijl nog besproken wordt het aanbrengen van een lantaarn tegen de gevel van het gemeentehuis.Dit laatste zal met den architect de Rooij besproken worden. Verder wordt nog vastge steld dat de straatverlichting in de kerkring vanaf het molen pad tot aan de hoek bij M.Schippers niet meer langs de huizen zal worden aangebrachtmaar langs de sloot. Blijkens aanwezige begrooting van de N.N.Nettenbouw worden de kosten van herstel geraamd op f.10.000,- plus verfwerk. De Voorzitter deelt verder mede,dat b.en.w. voorstellen de oude lantaarn boven de z.g.ronde-bank werd te herstellen èn in gebruik te nemen en ten slotte de lantaarn bij C.Dane Kzn,C124 te verplaatsen naar de bocht bij K.Korteweg,C.126. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel van b.en w. VASTSTELLING De Voorzitter leest een gedeelte voor van het schrijven van BEBOUWINGSVER- Ged.Staten d.d.21 Januari 1948,G.nr.455.S. waarbij medegedeeld ORDENING. wordt dat de proceduren ingevolge artikel 37 der Woningwet opnieuw toegepast moet worden op de bebouwingsverordening,die door den raad werd vastgesteld bij besluit van 2 Mei 1947» aangezien bij de publicatie van het uitbreidingsplan niet met name genoemd werd de bebouwingsverordening. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad,overeenkomstig het voorstel van b.en w.,de bebouwingsverordening opnieuw vastte stellen. GELDLEENING. De Voorzitter brengt ter tafel een voorstel van b.en w. tot het aangaan van een geldleening van f.60,000,- ter consolidee ring van een gedeelte van de' loopende kasgeldleening. 9

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1948 | | pagina 1