894. De heer J.A.Maris zegt,dat de Minister toch duidelijk en krachtig te kennen geeft,dat uit de stukken de oorzaak voldoen de kan worden gelezen. De Voorzitter zegt,dat de Minister dit wel van meening is, maar die kan zich ook vergissen. De heer A.de Wit zegt,dat de Minister het dan wel zou zeggen want er is volgens spreker reeds genoeg over gecorrespondeerd. De Voorzitter zegt,dat het de eerste keer niet zou zijn,dat opihet Departement fouten worden gemaakt. De heer J.A.Maris zegt,dat er toch niets achter zit,dat de Raad van die etukken kennis neamt.Spreker zegt,dat wanneer daaruit 'blijktdat de Voorzitter gelijk heeft,er ook op gerekend kan worden,dat de Raad dan achter de*Burgemeester staat. De heer A.de Wit vraagt of in het hestek van het onderhouds werk der Gemeentegehouwen ook de collectieve loonen worden op genomen ^e Voorzitter zegt,dat een desbetreffend schrijven reeds in handen van den Architect is gesteld. Hierna sluiting. etaris, De Voorzitter, 17 Februari 1939 Notulen Ingekomen stukken KasgelcLleening f40000- OPENBARE VERGADERING VAN DEN RAAD DER GEMEENTE WILLEMSTAD, GEHOUDEN OP 17 FEBRUARI,1939,DES-NAMIDDAGS OM 7 UUR,TEN GE MEENTEHUIZE Voorzitter: DE EDEL-ACHTBARE HEER H.VAN DER VEEN; Secretaris: DE HEER L.J.C.MARIS; Tegenwoordig DE HEEREN:C.DANE Gzn; H.H.HARMSENC.MARIS Cz A.DE WIT; K.VERHAGEN;K.P.GROEN en J.A.MARIS Wzn. De Voorzitter opent de vergadering met het uitspreken van de gebruikelijke nieuwjaarsrede. De Voorzitter vraagt of de heeren bezwaren hebben tegen de notulen van de laatste vergaderingen. Zonder hoofdelijke stemming worden deze ongewijzigd vast gesteld. Voor kennisgeving worden aangenomen: a. een besluit van H.H.Gedeputeerde Staten tot verdaging der beslissing op de Begrootingen voor het dienstjaar 1939; b. een machtiging ven H.H.Gedeputeerde Staten om op die pos ten der Begrooting over 1939 ontvangsten en uitgaven te doenwaartegen over 1938 geen bezwaren zijn gemaakt en wel tot der geraamde bedragen; c. een besluit tot wijziging der Gemeente- Begrooting voor zien van het bewijs van goedkeuring door H.H.Ged:Staten; d. een proces-verbaal van kasopnemlng bij den Gemeente- Ontvanger en Administrateur van den Vleeschkeurings- dlenst,waaruit blijkt,dat de verelschte bedragen ln kas aanwezig waren en de boeken regelmatig waren bijgehouden; e. het besluit tot instandhouding van de Openbare Lagere- School voor 1939 eveneens voorzien van het bewijs van goedkeuring door Gedeputeerde Staten; en f. een verslag der Commissie tot wering van schoolverzuim over 1938 Met algemeene stemmen wordt besloten met de N.V.Bank voor 895- Brief Departement "Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen over afsluiting Straat Gemeente huis Reparatie Cen trale Verwarming O.L.School. Ned:Gemeenten te s-Gravenhage een kasgeldleening aan te gaan van f.40000.- en tegen een rentepercentage van 1 De Voorzitter deelt mede,dat van het Departement van Onder wijs, Kunsten en Wetenschappen een schrijven is ontvangen, waarin wordt medegedeeld,dat de bij het Gemeentehuls ge plaatste verkeersborden zeer misstaan met verzoek de thans geldende verkeersregeling,zoodanig te herzien,dat misstand, voor zoover thans aanwezig,wordt weggenomen. De heer K.P.Groen vraagt hoe lang deze verkeersborden daar al staan?Het valt spreker op,dat van Hoogerhand hierop nu pas aanmerkingen worden gemaakt. De Voorzitter zegt,dat deze borden vorig Jaar daar zijn ge plaatst De heer C.Marie vraagt of die borden wel goed staan? De Voorzitter zegt,dat deze op advies van de politie zoo zijn geplaatst.Spreker zegt dergelijke zaken altijd aan de politie over te laten. De heer C.Maris merkt op,dat men komende uit de Groenstraat het bord niet ziet staan. De heer J.A.Maris zegt,dat de borden toch altijd rechts van den weg moeten worden geplaatst. De Voorzitter zegt,dit eerst na te moeten kijken. De heer J.A.Maris merkt op,dat het bord toch altijd nog aan den rechterkant geplaatst kan worden. De Voorzitter zegt,dit te zullen overwegen. De heer A.de Wit vraagt wat deze borden aan het Gemeente huis ontsieren.Bovendien vraagt spreker,welk belang het De partement van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen bij dit bord I heeft De Voorzitter zegt,dat het Rijk niet voor niets subsidie geeft in de kosten van restauratie. De heer K.Verhagen zegt,dat ze niet gauw tevreden zijn. De Voorzitter zegt,dat misschien opzichter de RooiJ,die met de uitvoering der restauratie is belast,een andere oplossing weet. De heer J.A.Maris zegt,van meening te zijn,dat de RooiJ al leen die orders uit te voeren heeft,welke hem gegeven worden. De Voorzitter zegt,dat wij voorloopig deze zaak nog wel even kunnen laten rusten,omreden dit stuk oas bil de stukken ter in zage heeft gelegen. De Voorzitter zegt,dat alom hier ter plaatse bekend is,dat de Gemeente het ongeluk heeft gehad,dat de centrale verwarming op de O.L.School bij den laatsten strengen vorst is stuk ge vroren De kosten van herstel zullen ongeveer f.4o0.- bedragen De heer J.A.Maris vraagt of het Juist is,dat hij destijds heeft gezien,dat de exploitatiekosten van deze verwarmings— installatie gezien het klein aantal leerlingen,dat de school bezoekt,nog al hoog zijn.Spreker zegt,dan ook de vraag te willen stellen of wij nu niet practischer doen,als wij tot kachelverwarming overgaan. De Voorzitter zegt,dat dit de Raad maar uit moet maken De heer J.A.Maris zegt het Jammer te vinden,dat de Voorzit ter over dergelijke belangrijke punten zoo gemakkelijk heen- De Voorzitter zegt,dat men in gewone omstandigheden wanneer iets stuk vriest,dat gewoon laat maken,maar spreker wil niet bijkomen at hier thans wel buitengewone omstandigheden De heer J.A.Maris zegt,dat de zaak nog anders zou zijn,wan neer de gemiddelde kosten per leerling der O.L.School net zoo hoog waren,als elders maar waar deze hier veel duurder ziIn en de kosten van verwarming hiervan een belangrijker factor' vormen,zijn er,volgens sprekers meening,voldoende termen om gaS8 Z0° SaUW t0t herstelllnS van Installatie over te Spreker begrijpt nog steeds niet,hoe wij in deze Gemeente aan zulke hooge kosten komen. Spreker zegt het aan den anderen kant ook reuze Jammer te vinden,dat een dergelijke mooie installatie niet wordt gebruikt, De heer K.P.Groen vraagt of de thans in gebruik zijnde ka- t °dt Van Qemeente zlJn»w&arop de Voorzitter bevestigend

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1939 | | pagina 1