4 Februari 1932- 2éS. OPENBARS VERGADERING VAN DEN RAAD DER GEMEENTE WILLEMSTAD OP DONDERDAG,4 Februari 1932»des voormiddags om 10g- uur. Voorzitter: de Edelachtbare Heer H.van der Veen. Secretaris: de Heer L.J.C.Maris. Tegenwoordig de Heeren J.A.Maris;O.A.van GendjJ.van Sliedregt;B.Oosters en C.Maris,Ozn. Afwezig met kennisgeving de Heeren O.Dane,Gzn. en J.L.Maris,Lzn. De Voorzitter opent de vergadering en zegt,dat zoo juist bericht is inge komen,dat Wethouder Maris plotseling ongesteld is geworden,zoo dat hij de ver gadering niet kan bijwonen. Spreker hoopt,dat hij weer spoedig gezond in de vergadering mag terugkeeren. Vervolgens zegt de Voorzitter ongeveer het volgende: Myne Heeren, Bij de eerste vergadering in dit jaar bied ik alsnog mijn beste wenschen aan en wel in de eerste plaats aan het adres van de leden van den Raad en in de tweede plaats aan de bevolking in de hoop,dat het U allen wel mag gaan. Ik hoop,dat hoewel de tijdsomstandigheden van dien aard zyn,dat de economi sche toestand steeds slechter wordt,wy niet zullen vergeten.dat achter de wolken toch de zon schijnt. Spreker zegt,dat hy ér nog wel meer aan toe zou kunnen voegen,doch bij de behandeling van de desbetreffende onderwerpen,zullen nog wel genoeg woorden gesproken worden. Hierop leest de*.Secretaris de notulen voor. De Heer J.A.Maris zegt,dat hy uit de notulen niet heeft vernomen,welke mo tieven er toe geleid hebben,om de Raad een blanco crediet te laten geven voor de opening van het veer. Spreker merkt op,dat dit gedaan is,omdat Burgemeester en Wethouders zioh hadden voorgesteld de opening op een zeer goedkoope wijze te doen plaats hebben. Hij hoopt,dat hiermede dan ook voldoende rekening zal worden gehouden, want naar spreker heeft gehoord,gaan hierover praatjes. De Voorzitter zegt met praatjes niets te maken te hebben,doch zegt toe,dat de opmerking in de notulen zal worden opgenomen. De Heer J.A.Maris vraagt,of er al antwoord is gekomen op het besluit tot r estauratie van den voorgevel van het Gemeentehuis en tot het aan Gedeputeer de Staten te richten verzoek om inlichtingen over het verhaal van pensioens bijdragen. De Voorzitter zegt,dat omtrent de restauratie niets meer vernomen is. Bij de begrooting werd ook niets gezegd omtrent de pensioenskorting. De Heer J.A.Maris zegt dit niet goed te kunnen begrypen,omreden toch be sloten is 4 Februari 1932. Adres Chr.Eagere L andbouwschool en Gemeentebe stuur Wehl. Bemerkingen Begrooting 1932' Wijziging Be groo- ting 1931. 269. besloten is Gedeputeerde Staten de vraag voor te leggen,of zy korting al of niet goedkeuren. Spreker vraagt op welke wyze Gedeputeerde Staten de vraag j i s gesteld. De Voorzitter zegt,dat dit tot de competentie van Burgemeester en Wethouders behoort en vraagt of overigens de notulen kunnen worden vastgesteld,hetgeen bevestigend wordt beantwoord. Vervolgens worden voor kennisgeving aangenomen: 1 .de rekening courant overeenkomst met de firma Maris en Schippers te Willem- j' stad,alsmede een besluit tot aanwyzing van het Vleeschkeuringsbedryf als tak van dienst als bedoeld in artikel 2.^2 der Gemeentewet met de verorde ning op het beheer van het bedrijfallen voorzien van het bewijs van goed- 1 keuring door Gedeputeerde Staten; 2.een proces verbaal van kasopname bij den Gemeente ..OntvangerAdministrateur van het Vleeschkeuringsbedryf en Penningmeester van het Burgerlijk Armbe stuur waaruit blykt,dat de vereischte bedragen in kas aanwezig waren en de boeken regelmatig waren bijgehouden,en 3.een verslag van de Commissie van Toezicht op het ^ager Onderwys over 1931* Een verzoek van het Bestuur der Afdeeling Moordbr.Westhoek van den Chr. Boeren en Tuindersbond in Nederland om een subsidie per leerling uit deze gemeente in de kosten der te Zwingelspaan gevestigde Ghr.Lagere Landbouw school,wordt op voorstel van den Heer C.Maris,Czn.wegens onvoltalligheid van j den Raad,tot een volgende vergadering aangehouden,evenals een verzoek van het Gemeentebestuur van Wehl,om adhaesie te betuigen aan haar tot de Kroon gericht adres tot .instelling van een afzonderlijk departement van Landbouw. Hierna deelt de Voorzitter mede,dat bij Gedeputeerde Staten eenige aanmer kingen zijn gemaakt op de Gemeente_begrooting voor 1932» De Heer J.A.Maris herhaalt zyn vraag omtrent de mogelykheid van pensioens- kortingSpreker laat nog even de bedoeling van den Raad de revue passeeren en vraagt,of Gedeputeerde Staten de zaak zoo ook is voorgesteld. De Voorzitter zegt,dat Gedeputeerde Staten de zaak is voorgelegd en in de nota van aanmerkingen komt daaromtrent niets voor. De Heer J.A.Maris vraagt of de Raad niet kan worden medegedeeld wat geschre-| ven is. De Voorzitter zegt,dat de uitvoering aan Burgemeester en Wethouders behoort, doch waar het afschrift, van het schrijven niet onder zijn bereik ligt,kan hij er thans geen mededeeling van doen. Overigens,worden Burgemeester en Wethouders gemachtigd de nota verder af t e handelen. Zonder Boofdelyke gtemming wordt overeenkomstig het voorstel van Burgemees- I ter en Wethouders besloten de Begrooting 1931 .wijzigen. Wat

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1932 | | pagina 1