18 April 1928. 48. en dit was oorzaak,dat een inschryving achterwege is gebleven.Burgemeester en Wethouders zyn echter van meening,dat het beter is,dat de woning be woond wordt Het zal echter niet mogelyk blijken voor die woning een behoorlyke huur te bedingen,wyl zy als het ware toch ter beschikking van het schoolhoofd moet blyven,zoo dit het gebruik er van verlangt.In de ontwerp-voorwaarden is met een en ander dan ook rekening gehouden. Indien de Heer J.A.MARIS,den Voorzitter goed begrepen heeft was er wel liefhebberij om de woning te huren,doch een inschrijving is achterwege ge- blven om-dat niet door kon gaan de poging om zonder vergadering van den Raad te verhüren. De VOORZITTER zegt ook zelf zyn oog te hebben laten vallen op dat huis. Er worden echter nog al bezwarende condities voorii de huurder gesteld.Het is echter wenschelyk,dat de Raad zegt wat er met het huis gebeuren moet.Als Burgemeester kan spreker ook zonder nadere goedkeuring,niet ondershands van de Gemeente huren. De Heer J.A.MARIS,zegt dat de Burgemeester het huis dus wil huren.Nu is het maar de vraag „wat wilt U er voor geven en welke condities zullen wor den gemaaktalvorens U kunt accepteeren". Spreker is er niet voor om een hoogen huurprys vast te stellen,doch zou evenmin plan hebben de woning in te richten op een wyze,welke met eens Bur gemeesters 'positie overeenstemt.In 't algemeen hebben postkantoor^ en onderwyzerswoning nooit veel rente opgebracht.De kosten van onderhoud toch waren steeds veel te hoog in verhouding tot de huuropbrengst.Spreker zou daarom de huur op een schappelyk bedrag willen vaststellen,doch den huur der de verplichting opleggen de woning op behoorlijke eenvoudige wyze te onderhouden. Spreker kan zich voorstellen,dat de Burgemeester de woning anders dan eer. gewoon mensch zou willen bewonen. Goede condities maken de scheiding gemakkelijk.Bij eventueele verhuring wil spreker de voorwaarde steil en,dat de huurder het onderhoud binnenshuis, alsmede dat van jalouzieën betaalt. De Voorzitter zegt,dat het gebruikelijk is,dat de verhuurder de onderhouds^ kosten betaalt,Spreker stelt zioh tevreden met een bescheiden onderhoud,zoo als voor deze geschiedde. De Heer J.A.MARIS zegt,dat de Gemeente alleen moet betalen de kosten,wel ke force majeur moeten worden gemaakt,als daar zyn het maken van gootlekken vernieuwen van afgewaaide pannen en dergelijke en dit zag spreker ook gaarne uitdrukkelijk in de condities vastgelegd. En onder deze voorwaarden zou spreker dan de huur zoodanig willen stellen dat er,in vergelijking met vroeger,nog een behoorlijk bedrag overblijft voor 18 April 1928. VERZOEK SCHOOLBE STUUR VOORSTRAAT OM NADER TE OVER WEGEN VERLEENEN MEDEWERKING BOUW NIEUWE SCHOOL. GOEDKEURING WIJZI GING REGLEMENT BURG ARMBESTUUR. 49. den huurder om de woning op eenvoudige,behoorlijke wyze te onderhouden. Mag ik een voorstel doen vraagt den heer OOSTERS,waarop de Voorzitter toestemmend antwoordt. Ik ben van meening,dat een huur van ƒ.200,- met het onderhoud voor den huurder voor deze alleszins aannemelijk is. De VOORZITTER had deze som eveneens gedacht,doch dan het onderhoud voor de Gemeente.Spreker zou echter gaarne eenige bedenktijd hebben,waartegen geen bezwaar wordt geopperd. De VOORZITTER deelt vervolgens mede een verzoek van het Bestuur der Ver- eeniging „de School met den Bybel"alhier,om nader te willen overwegen of de Raad er toe kan overgaan zijn medewerking te verleenen tot den bouw van een nieuwe school op de basis van de ingediende vereenvoudigde teekening en begrooting. De VOORZITTER zet de loop van deze geschiedenis nog eens kort uit een. Spreker zegt,dat het Bestuur eene beslissing van den Raad heeft,waarte gen het by hoogerhand bezwaren kan inbrengen.Het Best:ur stelt er eohter meer prys op door minnelijk overleg tot een bevredigende oplossing te gera ken, en heeft daarom,naar aanleiding van de besprekingen hieromtrent in vo rige vergaderingen gehouden nog eens vereenvoudigd plan laten maken.Burge meester en Wethouders zyn bereid een en ander nogmaals onder de oogen te zien en zy geven den Raad dan ook in overweging dit punt aan te houden tot een volgende vergadering. De Heer C.DAUE,Gzn,of deze aanvrage als een nieuwe aanvrage moet worden besohouud of dat zy als een vervolg op de vorige kan worden aangemerkt. De Heer J.A.MARIS,zegt,dat hy als het eenige geldige besluit beschouwd het Raadsbesluit ivaarby lokalen der O.L.School zyn beschikbaar gesteld,waar van,zonder nadere beslissing van den Raad,niet kan worden afgeweken.Hieraan hebben we ons te houden,zegt spreker en met deze opvatting als vaststaand voor oogen heeft spreker geen bezwaar om eventueele nieuwe gegevens onder de oogen te zien. De Heer J.H.DANE,vraagt of het niet mogelijk is het* genomen besluit in te trekken. De VOORZITTER geeft namens Burgemeester en Wethouders in overweging deze zaak tot een volgende vergadering aan te houden, waar toe zonder hoofdelijke stemming wordt besloten. De VOORZITTER deelt mede,dat door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd een tweetal besluiten tot wyziging van het Reglement op het Burgerlijk Arm bestuur welke mededeeling vcor kennisgeving wordt aangenomen. Vervolgens zegt de VOORZITTER,dat door Gedeputeerde Staten gedeeltelyk is goedgekeurd het „uitbreidingsplan" voor deze Gemeente. Zooals de heeren weten is het besluit in September 1927 ter goedkeuring

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1928 | | pagina 8